På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV SP 1995:1

OBS! Dessa rekommendationer har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:9.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om spelskatt.

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m.

1 Inledning

Spelskatt erläggs för sådant roulettspel som kräver tillstånd enligt lotterilagen (1994:1000). Bestämmelser om skatten finns i lagen (1972:820) om skatt på spel (LSp). Med roulettspel jämställs enligt 1 § LSp kort- och tärningsspel.När uttrycket roulettspel används i dessa rekommendationer avses, om inte annat framgår, också kort- och tärningsspel.

Skattemyndigheten i Kopparbergs län (SKM) är beskattningsmyndighet för spelskatten. Inom myndigheten handläggs skatten av det Särskilda skattekontoret i Ludvika (se nedan).

Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter (LPP) och förordningen (1987:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter (FPP) tillämpas på spelskatten. I LPP och FPP finns bestämmelser om beskattningsförfarandet, bl.a. om deklaration, betalning av skatt, beskattningsbeslut, överklagande och förhandsbesked. RSV har gett ut en publikation om dessa förfaranderegler "Information om förfarandet" (RSV 502).

Skattebrottslagen (1971:69) och förmånsrättslagen (1970:979) gäller i fråga om spelskatten.

RSV ger årligen ut en sammanställning av lagar och förordningar på punktskatteområdet "Författningar om punktskatter" (RSV 490). Vidare ger verket ut en handledning om punktskatter (RSV 504). I den senare behandlas huvudsakligen de olika punktskatteförfattningarnas materiella bestämmelser och RSV:s praxis vid tillämpningen av dessa. Författningssamlingen och handledningen kan köpas hos C E Fritzes AB, 106 47 Stockholm, telefon 08-690 90 90, fax 08-20 50 21.

Närmare upplysningar om skatten och erforderliga blanketter tillhandahålls av Skattemyndigheten i Kopparbergs län (SKM), Särskilda skattekontoret, 771 83 Ludvika, gatuadress: Carlavägen 21, telefon 0240-87 000, fax 0240-103 40.

2 Tillståndsgivning m.m.

I 32 och 33 §§ lotterilagen finns bestämmelser om tillstånd för roulett- och tärningsspel. Bestämmelser om tillstånd för kortspel finns i 34 § lotterilagen.

Lotteriinspektionen meddelar tillstånd till nämnda spel (43 § lotterilagen). Bestämmelser om vilka handlingar, som skall bifogas en ansökan att anordna roulett-, tärnings- eller kortspel finns i 4 § lotteriförordningen (1994:1451). Denna förordning innehåller även regler om avgifter för såväl tillstånd som tillsyn och kontroll (5 och 8 §§).

Frågor om när tillstånd krävs och vad som fordras för att tillstånd skall erhållas besvaras av lotteriinspektionen och inte av beskattningsmyndigheten.

3 Skatteplikt

Spelskatt skall betalas för sådant roulettspel, som kräver tillstånd enligt lotterilagen (1 § LSp).

Spel, som anordnats i strid mot lotterilagens bestämmelser, är också skattepliktigt (16 § LSp).

4 Skattskyldighet

Skattskyldig är den som har tillstånd att anordna roulettspel. Om spelutrustningen upplåts till anordnaren, är dock upplåtaren - om han har fast driftsställe inom landet - skattskyldig (4 § LSp). Anordnaren svarar emellertid för skatt, som den skattskyldige upplåtaren inte betalat. Om spelutrustningen upplåtits i flera led, ansvarar även upplåtare, som själv inte är skattskyldig, för skatten (19 § LSp).

Om någon anordnar skattepliktigt roulettspel utan tillstånd påförs anordnaren spelskatt med belopp som motsvarar den skatt som skulle ha utgått om tillstånd hade lämnats (16 § LSp).

Skattskyldigheten åvilar i fråga om enkla bolag varje delägare i förhållande till hans andel i bolaget. I fråga om kommanditbolag och annat handelsbolag är bolaget skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk intressegruppering är grupperingen skattskyldig. Har skattskyldig avlidit är dödsboet skattskyldigt. Om skattskyldig försätts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt (5 § LSp).

5 Skattskyldighetens inträde, skattesatser m.m.

Skattskyldigheten inträder den kalendermånad då spelet börjar och upphör vid utgången av den kalendermånad då spelet slutar (6 § LSp).

Skattskyldighet föreligger så snart spel bedrivits någon gång under en kalendermånad.

För roulettspel utgår skatten för varje kalendermånad då spel bedrivs med

  • 2 000 kr för tillstånd som innebär rätt till spel på ett spelbord,
  • 4 000 kr för tillstånd som innebär rätt till spel på två spelbord,
  • 9 000 kr för tillstånd som innebär rätt till spel på tre spelbord,
  • 18 000 kr för tillstånd som innebär rätt till spel på fyra spelbord och med
  • 25 000 kr för tillstånd som innebär rätt till spel på fem spelbord.

Medger tillståndet spel på flera spelbord än fem utgör skatten 5 000 kr per bord och kalendermånad (10 § LSp).

Rekommendationer:

Även om tillståndet inte utnyttjas fullt ut, dvs. det faktiska spelet bedrivs på ett färre antal bord än tillståndet medger, utgår skatten efter den rätt att anordna spel anordnaren har enligt tillståndet. Skatten har således en karaktär av licensavgift. Om exempelvis roulettspel bedrivs på endast två spelbord, men tillståndet medger rätt till spel på tre bord, utgår skatten med 9 000 kr, dvs. för tre spelbord.

Varje spelplan är att anse som ett spelbord. Ett dubbelbord med två spelplaner beskattas därför som två spelbord om spel någon dag i månaden får bedrivas på båda spelplanerna samtidigt.

6 Registrering och avregistrering

6.1 Registrering

Den som är skattskyldig skall vara registrerad hos SKM (7 § LSp).

Registrering sker på grundval av uppgifterna i den kopia av tillståndet som Lotteriinspektionen skickar till SKM.

Rekommendationer:

Om en registrerad uppgift ändras, bör SKM underrättas om detta inom åtta dagar.

6.2 Avregistrering

När tillståndstiden gått ut avregistreras den skattskyldige automatiskt hos SKM om inte ett nytt tillstånd till spel kommit in från Lotteriinspektionen.

Rekommendationer:

Den som helt upphör med spelverksamheten på en spelplats innan tiden för gällande tillstånd gått ut bör meddela detta till SKM så snart som möjligt för att bli avregistrerad. (Deklaration behöver nämligen inte lämnas för redovisningsperiod som börjar efter avregistreringen, jämför avsnitt 8.)

7 Bokföring för skatteredovisningen

Upplysningar om bokföring och redovisning finns i den i avsnitt 1 nämnda informationen (RSV 502).

8 Deklaration och skatteinbetalning m.m.

Skattskyldig skall lämna en deklaration för varje redovisningsperiod och för varje spelplats. SKM får medge att en gemensam deklaration lämnas för flera spelplatser (11 § LSp). Den som är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även för redovisningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

Redovisningsperioden är en kalendermånad, om SKM inte medger annan redovisningsperiod. Deklarationen skall ha kommit in till SKM senast den tjugofemte i månaden efter redovisningsperiodens slut. Samtidigt skall skatten vara inbetald. Deklaration avges på en för redovisningsperioden utsänd deklarationsblankett.

I den under avsnitt 1 nämnda informationen om beskattningsförfarandet finns en redogörelse för bestämmelser om deklaration och skatteinbetalning.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. den 1 juni 1995.