Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter
(RSFS 2002:18) om indelningen i
prisutvecklingsområden och omräkningstal
vid 2003 års omräkning;
RSFS 2003:3
Fastighetstaxering
Utkom från
trycket den 26
februari 2003

beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket (RSV) föreskriver med stöd av 16 A kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) att bilaga 2 skall ha följande lydelse.

Bilaga 2
Prisutvecklingsområden och omräkningstal för lantbruksenheter

Byggnadstyper och ägoslagOmrådes- nummerOmrådeOmräkningstal
Småhus och tomtmark (LS)1W-, Y-, Z-, AC- och BD-län0,97
 2S-, T-, U- och X-län1,25
 3Övriga län1,48
Skogsmark och skogsimpediment (LSK)1X-, Y-, Z-, AC- och BD-län1,31
 2Övriga län1,36
Ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (LJ)1Hela riket1,49
Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 mars 2003 och tillämpas vid 2003 års omräkning.