Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om värderingen vid förenklad
fastighetstaxering av hyreshusenheter 2004;
RSFS 2003:20
Fastighetstaxering
Utkom från trycket
den 25 juni 2003
beslutade den 16 juni 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993 :1199) följande.

Tomtmark

1 §   Med byggrätt avses den rätt som föreligger att uppföra en ny byggnad på taxeringsenheten.
   Byggrätt anges i kvm bruttoarea ovan mark. Bruttoarean mäts enligt Svensk Standard (SS 02 10 53). Med ovan mark avses att golvet i närmast högre våning ligger mer än 1,5 m över omgivande markyta.

2 §  Med klassen bostäder avses vid indelning av värdefaktorn typ av bebyggelse utrymmen inrättade för boende samt biutrymmen (SS 02 10 53). Med klassen lokaler avses utrymmen eller samling av utrymmen avsedda för annat ändamål än bostäder (SS 02 10 53).

Hyreshus

3 §  Om inte annat föreskrivs i 4 eller 5 §, skall värdefaktorn hyra för bostäder bestämmas till den totala utgående årshyran 2002 för samtliga bostäder inom värderingsenheten och värdefaktorn hyra för lokaler inom värderingsenheten bestämmas till den totala utgående årshyran 2002 för samtliga lokaler inom värderingsenheten. Detta gäller oavsett tidpunkten för hyreskontraktens tecknande.
   Årshyran skall motsvara hela det belopp hyresgästen normalt har att erlägga till hyresvärden samt hyra för skyltar på byggnaden. I årshyran skall således ingå kostnader för uppvärmning, VA-tillägg, tillägg för fastighetsskatt och andra tillägg men inte avgifter för hushållsförbrukning av elektricitet och gas eller mervärdesskatt och inte heller från uthyrning av mark eller markanläggning.
   Hyran skall anges i hela tusental kronor.

4 §  Om uppgift om utgående hyra 2002 saknas för hela värderings-enheten eller del därav eller om värderingsenhetens beskaffenhet för-ändrats efter 2002 så att hyran ändrats mer än vad som motsvaras av i orten normala hyresförändringar, skall den utgående hyran ett senare år användas. Därvid skall det senare årets hyra omräknas till 2002 års nivå.

5 §  Till grund för värderingen skall, istället för utgående hyra, läggas jämförelsehyra för sådana bostäder och lokaler som  

1. innehas med bostadsrätt,
2. är andelslägenheter
3. disponeras av ägaren eller av honom närstående,
4. varit outhyrda under hela året eller del av året eller för vilka   hyresrabatter utgår, eller
5. har en utgående hyra som är en internhyra.

   Detsamma gäller om den utgående hyran på annat sätt uppenbart avviker från bruksvärdehyra då det gäller bostäder eller marknadsmässig hyra i fråga om lokaler. Med marknadsmässig hyra 2002 avses genomsnittligt utgående hyra för likartade lokaler detta år.

6 §  Värdeåret för hyreshus utgörs av byggnadens nybyggnadsår.
   Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av hyreshuset togs eller kunde ha tagits i bruk. Det tidigaste nybyggnadsår som anges är 1929.
   Har en byggnad varit föremål för om- eller tillbyggnad, som ökar byggnadens återstående livslängd, skall värdeåret jämkas.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli år 2003 och tillämpas vid förenklad fastighetstaxering år 2004 och vid 2005-2006 års särskilda fastighetstaxeringar.