Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.

Riksskatteverkets föreskrifter
om ändring i verkets föreskrifter (RSFS
1987:24) om värderingen vid
fastighetstaxering ;


  

RSFS 2003:23
Fastighetstaxering
Utkom från trycket
den 25 juni 2003

beslutade den 18 juni 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
   dels att 2 kap. 2 § och 6–9 §§ skall upphöra att gälla,
   dels att rubriken före 2 kap. 6 § skall utgå,
   dels att rubriken till 2 kap. skall ha följande lydelse.

2 kap. Industrienheter och elproduktionsenheter

____________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2003.