Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 15 november 2006 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:21.
  
Riksskatteverkets föreskrifter
om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
RSFS 2003:26
Kontrolluppgifter
Utkom från trycket den
1 september 2003
beslutade den 25 augusti 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 3 § och 11 kap. 1 § förordningen (2001:1224) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

1 §  Kontrolluppgiftsskyldigheten i 12 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter vad gäller kontrolluppgifter enligt 8 kap. 1-6 §§ skall fullgöras utan annan inskränkning än vad som följer av RSFS 2003:24.

2 §  En kontrolluppgift enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall innehålla uppgift om fördringsrättens eller delägarrättens ISIN-nummer (International Security Identification Number) om sådant nummer finns.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2003. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:2) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital.