Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om indelningen i prisutvecklingsområden och
omräkningstal vid 2004 års omräkning;
RSFS 2003:30
Fastighetstaxering
Utkom från trycket
den 5 december 2003
beslutade den 27 november 2003.

   Riksskatteverket (RSV) föreskriver med stöd av 16 A kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande om indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal vid 2004 års omräkning.

1 § För lantbruksenheter fastställs indelningen i prisutvecklingsområden och omräkningstal för dels småhus och tomtmark, dels skogsmark och skogsimpediment, dels ekonomibyggnader, åkermark samt betesmark på det sätt som framgår av
bilaga 1.

 

Bilaga 1

Prisutvecklingsområden och omräkningstal för


lantbruksenheter

Byggnadstyper och ägoslagOmrådes-nummerOmrådeOmräkningstal
    
Småhus och tomtmark (LS)01W-, Y-, Z-, AC- och BD-län0,94
 02S-, T-, U-, och X-län1,32
 03Övriga län1,63
Skogsmark och skogsimpediment (LSK)01W-, X-, Y-, Z-, AC- och BD-län1,38
 02Övriga län1,48
Ekonomibyggnader, åkermark och betesmark (LJ)01Hela riket1,66

___________
   
  Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid 2004 års omräkning.