Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:4

Riksskatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför omräkningen vid 1996 års fastighetstaxering

beslutade den 31 mars 1995.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 34 kap.1 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 15 kap. 1 § jämförd med 6 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Förslag till prisutvecklingsområden och omräkningstal skall upprättas med ledning av de grunder för omräkningen som enligt 5-10 §§ skall tillämpas vid förberedelsearbetet.

2 § Förslag till prisutvecklingsområden och omräkningstal skall upprättas på det sätt och i den ordning som anges i 11-15 §§ samt redovisas i beslutsförteckningar som föreskrivs i 3 och 4 §§.

Beslutsförteckningar över prisutvecklingsområden

3 § För var och en av taxeringsenhetstyperna småhusenhet, hyreshusenhet och lantbruksenhet skall en beslutsförteckning över prisutvecklingsområden upprättas.

Varje förteckning skall avse hela riket och uppställas länsvis. Prisutvecklingsområden, som bildats av egendom i flera län, skall anges särskilt i förteckningen. Vidare skall varje sådant prisutvecklingsområde för lantbruksenheter, som bildats för grupp av egendom som sägs i 5 § andra stycket 1-3, anges för sig.

I förteckningarna skall varje prisutvecklingsområde ges en särskild beteckning. Till varje förteckning skall fogas en eller flera översiktskartor som visar prisutvecklingsområdenas belägenhet. Förteckningarna över prisutvecklingsområden och till översiktskarta hörande dekal och beskrivning skall utformas enligt formulär som fastställts av Riksskatteverket.

Av förteckningarna skall framgå vilka värdeområden enligt 7 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) som ingår i ett prisutvecklingsområde. Värdeområdena skall därvid anges med de nummer som används vid värdeområdesindelningen och i de fall det behövs med beteckning för länstillhörighet.

Beslutsförteckningar över omräkningstal

4 § För var och en av taxeringsenhetstyperna småhusenhet, hyreshusenhet och lantbruksenhet skall en beslutsförteckning över omräkningstal upprättas.

Förteckningarna skall ställas upp på sätt som angetts för beslutsförteckningarna över prisutvecklingsområden i 3 § andra stycket. Förteckningarna över omräkningstal skall utformas enligt formulär som fastställts av Riksskatteverket.

I förteckningarna skall anges det eller de omräkningstal, som skall gälla för ett prisutvecklingsområde. Om flera omräkningstal föreslås, skall det framgå för vilka slag av värderingsenheter de olika talen skall tillämpas.

GRUNDER FÖR OMRÄKNINGSFÖRFARANDET

Prisutvecklingsområden

5 § För var och en av taxeringsenhetstyperna småhusenhet, hyreshusenhet och lantbruksenhet skall riket indelas i skilda prisutvecklingsområden.

Prisutvecklingsområden för lantbruksenheter skall i första hand bildas gemensamt för de byggnadstyper och ägoslag som ingår i lantbruksenhet. Om en indelning i sådana prisutvecklingsområden inte är lämplig, får olika prisutvecklingsområden bildas för följande tre kombinationer av byggnadstyper och ägoslag
1. småhus och tomtmark för småhus,
2. skogsmark och skogsimpediment samt
3. ekonomibyggnader, åkermark och betesmark.

6 § Ett prisutvecklingsområde skall - om inte annat följer av vad som sägs i 7 § - bildas endast om omräkningstal för den egendom som avses ingå i området kan beräknas med tillfredsställande noggrannhet med hänsyn till tillgängliga ortspriser. För att ett prisutvecklingsområde skall bildas, måste därför antalet köp under nivåperioden den 1 juli 1994 - 30 juni 1995 normalt uppgå till minst 200.

Ett prisutvecklingsområde får som regel inte bestå av delområden för vilka omräkningstal beräknade enligt tillgängliga ortspriser under nivåperioden avviker inbördes med mer än 5 %.

Om antalet köp för egendom som avses ingå i ett prisutvecklingsområde väsentligt överstiger 400, skall undersökas om en uppdelning är motiverad. Understiger antalet köp för ett område 200 får en uppdelning normalt inte ske.

Vid indelningen i prisutvecklingsområden skall särskilt beaktas att förändringar av dominerande värdepåverkande faktorer kan antas ha påverkat prisutvecklingen inom respektive område på ett likartat sätt.

7 § Kan det antas att marknadsvärdena för egendom som sägs i 5 § efter den senaste allmänna fastighetstaxeringen av denna egendom minskat väsentligt inom ett område till skillnad mot vad som skett i angränsande områden, skall området utgöra ett särskilt prisutvecklingsområde, även om den avvikande prisutvecklingen inte kan styrkas genom erlagda köpeskillingar.

Omräkningstal

8 § I ett prisutvecklingsområde för småhus-, hyreshus- eller lantbruksenheter skall undersökas om olika omräkningstal behövs för olika slag av värderingsenheter inom området. Därvid skall för prisutvecklingsområden avseende hyreshusenheter särskilt undersökas om olika omräkningstal behövs dels för värderingsenheter för bostäder, bostäder under uppförande och tomtmark avseende bostäder, dels för värderingsenheter för lokaler, lokaler under uppförande och tomtmark avseende lokaler.

9 § Omräkningstal för 1996 skall bestämmas med ledning av köpeskillingar vid representativa köp under tiden 1 juli 1994 - 30 juni 1995 av småhus-, hyreshus- och lantbruksenheter. De köpeskillingar som erlagts vid dessa köp skall även ligga till grund för kontrollvärdering enligt 11 och 12 §§.

Köp under angiven tid som inte är representativa eller av annat skäl inte är ägnade att ligga till grund för en bestämning av marknadsvärdenivån skall gallras ut. Vidare kan i fall ett tillräckligt antal representativa köp ändå föreligger, de köp av bebyggda småhusenheter gallras ut som för prövning av köpets representativitet kräver särskild utredning.

10 § Ett omräkningstal för ett prisutvecklingsområde bestäms till det tal som basvärdena för de under nivåperioden försålda taxeringsenheterna inom området skall multipliceras med för att taxeringsvärdenivån 1996 för de försålda taxeringsenheterna i genomsnitt skall vara 0,75.

Vid preliminär bestämning av omräkningstalet för ett prisutvecklingsområde beräknas först basvärdenivån för varje köp inom området. Med basvärdenivå förstås kvoten mellan den försålda fastighetens basvärde och den köpeskilling som erlagts för fastigheten. För varje halvår beräknas sedan det ovägda medeltalet av köpens basvärdenivåer och slutligen beräknas det ovägda medeltalet av de båda halvårens basvärdenivåer. Omräkningstalet beräknas därefter som kvoten mellan 0,75 och detta medeltal.

Om ett preliminärt omräkningstal måste jämkas för att en genomsnittlig taxeringsvärdenivå på 0,75 för köpen under nivåperioden skall uppnås, skall denna jämkning ske i samband med en kontrollvärdering.

I prisutvecklingsområden som bildats med stöd av 7 § får omräkningstalet bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till prisbildningen inom jämförbara områden.

KONTROLLVÄRDERING

11 § För varje prisutvecklingsområde skall en kontrollvärdering visa vilken taxeringsvärdenivå 1996 som uppnås om basvärdena för de försålda taxeringsenheterna omräknas med föreslagna omräkningstal. Kontrollvärderingen skall redovisas enligt formulär som fastställts av Riksskatteverket.

Kontrollvärderingen skall kompletteras med en redovisning av beräknad taxeringsvärdenivå 1996 för småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter inom varje län.

12 § Kontrollvärderingen skall utöver redovisningen enligt 11 § innehålla förteckningar över de köp av taxeringsenheter, som legat till grund för beräkningarna. Förteckningarna skall upprättas per prisutvecklingsområde och skall innehålla
a) identifikation, t.ex. fastighetsbeteckning,
b) köpedatum,
c) köpeskilling,
d) sammanlagt värde för grupper av värderingsenheter med olika omräkningstal,
e) tillämpligt omräkningstal och
f) taxeringsvärdenivå 1996 (T96/K).

Redovisningen skall även innehålla förteckningar över de köp, som gallrats ut och därmed inte utnyttjats vid kontrollvärderingen. Grunderna för utgallring skall anges i varje enskilt fall. Förteckningarna skall upprättas per kommun. I förteckningarna skall anges till vilket prisutvecklingsområde varje taxeringsenhet hör.

ARBETSGÅNG FÖR FÖRBEREDELSEARBETET

13 § Lantmäteriverket skall senast den 15 juni 1995 till Riksskatteverket lämna ett preliminärt förslag till prisutvecklingsområden. Till förslaget skall fogas en uppskattning av det antal representativa köp som kan beräknas per år inom varje föreslaget prisutvecklingsområde.

14 § Lantmäteriverket skall senast den 1 september 1995 till Riksskatteverket lämna ett överarbetat förslag till prisutvecklingsområden och ett preliminärt förslag till omräkningstal.

Lantmäteriverket skall senast den 1 september 1995 för skattemyndigheten i varje län redovisa den del av förslagen som rör länet. För skattemyndigheten skall även redovisas en kontrollvärdering enligt 11 och 12 §§.

Skattemyndigheten skall senast den 1 oktober 1995 lämna synpunkter på förslagen till Riksskatteverket.

15 § Lantmäteriverket skall senast den 15 oktober 1995 till Riksskatteverket lämna slutliga förslag till prisutvecklingsområden och till omräkningstal. Till förslagen skall fogas en slutlig kontrollvärdering. Denna skall redovisas på sätt föreskrivs i 11 och 12 §§.

ÖVRIGT

16 § Lantmäteriverket skall till skattemyndigheten i varje län överlämna kopior av de handlingar som hör till kontrollvärderingen av prisutvecklingsområdena i länet. Kopiorna skall förvaras hos skattemyndigheten.

Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag, då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 1996 års omräkning.