Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:5

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets författningar och allmänna råd om mervärdesskatt.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 19 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) att följande författningar och allmänna råd skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 1995. De inom parentes angivna beteckningarna avser numreringen i Riksskattenämndens och Riksskatteverkets meddelanden Mervärdeskatt 1969 - 1974.

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:7.7 om krigsmateriel (1969:124.7),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.5 om reklam och annonsering (1970:46.5),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.7 om beskattningsvärdets bestämmande m m (1970:49.7),

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1975:4 om tillämpningsområdet för den i 14 § andra stycket lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML) intagna 20-procentiga reduceringsregeln (20 %-regeln) såvitt gäller tjänst som avser yttre ledning och mark,

Riksskatteverkets föreskrifter RSV Im 1983:1, RSFS 1983:15, om inbetalning av mervärdeskatt.