Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:21

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av det utmätningsfria beloppet vid utmätning av lön under år 1996

beslutade den 21 december 1995.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av det utmätningsfria beloppet vid utmätning av lön under år 1996(1).

Det utmätningsfria beloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 939 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 531 kr i månaden och för varje barn 2 244 kr i månaden. Normalbeloppen skall anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till och med den 31 mars 1996.

(1) Beträffande år 1995, se RSFS 1994:22.