Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1995:23


OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering

beslutade den 22 december 1995.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering(1)

dels att 2 kap. 3-5 §§ med tillhörande rubrik skall upphöra att gälla,

dels att bilaga 1 skall ha följande lydelse.

Bilaga 1(2)

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 92För AFT 94För AFT 96
19900,50  
19910,45  
19920,450,50 
19930,450,50 
19940,450,500,50
19950,450,500,50
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas vid särskild fastighetstaxering år 1996-1999.

(1) Föreskrifterna omtryckta RSFS 1989:14. Senaste lydelse av 2 kap. 3-5 §§ RSFS 1993:7.

(2) Senaste lydelse RSFS 1995:7.