Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1997:31


OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering;
 beslutade den 19 december 1997.
Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering¹ att bilaga 1 skall ha följande lydelse.

Bilaga 1²

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 94För AFT 96För AFT 98
19920,50  
19930,50   
19940,500,50 
19950,500,50 
19960,500,500,50
19970,450,450,50
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid särskild fastighetstaxering år 1998.

¹Föreskrifterna omtryckta RSFS 1989:14

²Senaste lydelse RSFS 1996:39