Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:14


OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1999-02-01 genom RSFS 1999:2.

Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)

beslutade den 18 juni 1998.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) till 4 %.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 juni 1998 och tillämpas fr.o.m. juli 1998.

Vid utgången av juni 1998 upphör Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:23) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) att gälla. De gamla föreskrifterna tillämpas dock fortfarande i fråga om förhållanden före ingången av juli 1998.