Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:13

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:13) om hantering av ledsagardokument enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;

beslutade den 27 september 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 6 § första stycket 5 och 6 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt, 1 § första stycket 5 och 6 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt och 5 § 5 förordningen (1994:1784) om skatt på energi att det i verkets föreskrifter (RSFS 1996:13) om hantering av ledsagardokument enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi skall införas fyra nya paragrafer, 3 a - 3 c §§ och 4 a §. Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med obeskattade varor, skattepliktiga varor enligt  

1. 1 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 2. 1 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och 3. 2 kap. 1 § första stycket 1-5 och 3 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, för vilka skattskyldighet inte  har inträtt.

2 § I dessa föreskrifter avses med beskattade varor skattepliktiga varor enligt 1 § 1-3 för vilka skatt erlagts i Sverige eller i ett annat EG-land.

Obeskattade varor

Avsändarens hantering

3 § Om obeskattade varor transporteras från Sverige skall avsändaren, där han har sin bokföring, förvara exemplar 1 av ledsagardokument i kronologisk ordning och förse exemplaren med löpande nummer. Exemplar 3 (returexemplaret) skall efter att det återkommit till avsändaren förvaras tillsammans med den av honom upprättade fakturakopian. Om elektronisk faktura har upprättats, skall returexemplaret förvaras på sådant sätt som möjliggör omedelbar identifiering och åtkomst av den elektroniska fakturan i utskrivet skick i vanlig läsbar form. Returexemplaret skall förses med samma löpande nummer som exemplar 1.

3 a § Exemplar 5 av ledsagardokument, som skall upprättas i fall som anges i 14 § första stycket förordningen (1994:1613) om tobaksskatt och i 10 § första stycket förordningen (1994:1614) om alkoholskatt, skall omedelbart sändas per telefax till Riksskatteverket.

Avsändaren kan, i stället för att upprätta exemplar 5 av ledsagardokumentet, omedelbart sända exemplar 1 av dokumentet per telefax till Riksskatteverket.

3 b § Vid export direkt från Sverige till tredje land kan avsändaren av Riksskatteverket, efter ansökan, beviljas befrielse från skyldigheten, enligt 14 § första stycket förordningen (1994:1613) om tobaksskatt eller 10 § första stycket förordningen (1994:1614) om alkoholskatt, att upprätta exemplar 5 av ledsagardokumentet. I dessa fall skall inget exemplar sändas till Riksskatteverket.

3 c § Om obeskattade varor transporteras med luftfartyg kan avsändaren av Riksskatteverket, efter ansökan, beviljas befrielse från skyldigheten, enligt 14 § första stycket förordningen (1994:1613) om tobaksskatt eller 10 § första stycket förordningen (1994:1614) om alkoholskatt, att upprätta exemplar 5 av ledsagardokumentet. I dessa fall skall inget exemplar sändas till Riksskatteverket.

Mottagarens hantering

4 § Mottagare i Sverige som har tagit emot obeskattade varor skall förvara exemplar 2 av ledsagardokumentet tillsammans med den erhållna fakturan. Om elektronisk faktura har mottagits skall exemplar 2 förvaras på sådant sätt som möjliggör omedelbar identifiering och åtkomst av den elektroniska fakturan i utskrivet skick i vanlig läsbar form. Exemplar 2 skall förses med löpande nummer.

Mottagaren skall hos sig förvara exemplar 4 i kronologisk ordning och förse exemplaren med samma löpande nummer som exemplar 2.

Exemplar 4 skall efter anmodan ges in till beskattningsmyndigheten.

4 a § Vid transport av varor som förtullats enligt tullagen (1994:1550) skall mottagande upplagshavare och registrerad varumottagare vid upprättande av ledsagardokumentet i fält 1 på dokumentet som avsändare ange "IMPORT" samt adress till det tullkontor där förtullning skett.

Retur av varor

Retur till avsändaren i Sverige

5 § Om obeskattade varor har returnerats till avsändaren i Sverige skall han förvara exemplar 2-4 av ledsagardokumentet tillsammans med exemplar 1.

Retur till avsändaren i utlandet

6 § Mottagare i Sverige skall, om han vägrar att ta emot samtliga varor i försändelsen, till avsändaren returnera exemplar 2-4 av ledsagardokumentet tillsammans med varorna.

Han skall förvara kopia av något av exemplar 2-4 av ledsagardokumentet i kronologisk ordning.

7 § Mottagare i Sverige skall, om han vägrar att ta emot vissa varor i försändelsen, vidta de åtgärder som framgår av andra stycket.

I fält C i ledsagardokumentet skall anges vilka varor som han accepterar. Han skall kopiera exemplar 2-4 av ledsagardokumentet. Kopian av exemplar 3 (returexemplaret) skall returneras till avsändaren. På originalet av returexemplaret skall beskattningsmyndigheten attestera de accepterade varorna. Originalen av exemplar 2-4 av ledsagardokumentet skall returneras till avsändaren tillsammans med de varor som han vägrar att ta emot. Kopiorna av exemplar 2 och 4 skall hanteras på det sätt som anges i 4 och 11 §§.

8 § Returneras kopian av exemplar 3 (returexemplaret) enligt 7 § andra stycket skall för denna kopia gälla vad som sägs om returexemplaret i  

1. 23 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 2. 22 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och 3. 6 kap. 4 § första stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

9 § Vid retur enligt 6 och 7 §§ skall mottagaren
  
1. ange "RETUR AV VAROR" i fält A i ledsagardokumentet, och 2. kunna dokumentera sin behörighet att för avsändarens räkning ändra leveransplats i fält B i ledsagardokumentet.

10 § Om retur enligt 6 och 7 §§ sker med annat transportmedel än som avses i fält 11 i ledsagardokumentet skall mottagaren ange detta i fält B.

Arkivering

11 § Förvaring av exemplar av ledsagardokumentet enligt dessa föreskrifter skall ske på betryggande sätt.

Exemplaren skall bevaras under minst tio år efter utgången av det kalenderår under vilket varorna tagits emot eller avsänts.

Beskattade varor och fullständigt denaturerad alkohol

12 § Vad som föreskrivs i 3, 4 och 11 §§ beträffande exemplar 1 och 2 av ledsagardokumentet skall tillämpas även beträffande sådant förenklat ledsagardokument som avses i  

1. 26 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 2. 25 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och 3. 6 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter det att föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket.