Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:32

OBS ! Dessa föreskrifter har upphävts 2001-01-01 genom verkets föreskrifter RSFS 2000:32

Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet för vissa skattskyldiga under 2000;

beslutade den 30 december 1999.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:759) följande.

1 § I stället för vad som annars följer av reglerna i 2 kap. 1 § andra och fjärde styckena skattebetalningslagen skall följande gälla.

2 § Beslut beträffande skattskyldig som under 1999 flyttat ut ur landet skall under 2000 fattas av den skattemyndighet som närmast före utflyttningen var behörig att fatta beslut rörande den skattskyldige.

3 § Det som sägs i 2 § gäller även beslut beträffande skattskyldig som efter utflyttningen åter inflyttat till Sverige.

________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2000.