Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beslutsmyndighet under 2002 för vissa skattskyldiga;1
RSFS 2001:27
Skattebetalning

beslutade den 17 december 2001.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   I stället för vad som annars följer av reglerna i 2 kap. 1 § skattebetalningslagen skall följande gälla.

2 §   Beslut beträffande skattskyldig som under 2001 flyttat ut ur landet och som enligt reglerna i 2 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen inte har någon hemortskommun i Sverige skall under 2002 fattas av den skattemyndighet som närmast före utflyttningen var behörig att fatta beslut rörande den skattskyldige.

3 §   Det som sägs i 2 § gäller även beslut beträffande skattskyldig som efter utflyttningen åter inflyttat till Sverige.

1Beträffande 2001, se Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2000:32.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas under 2002.