Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Riddarhyttan Resources AB:s utdelning av aktier i Svenska Koppar AB år 2001
RSV M
2002:8

Erbjudandet
   Riddarhyttan Resources AB (Riddarhyttan) har uppgett följande.
   Vid bolagsstämma i Riddarhyttan beslutades den 18 april 2001 att dela ut samtliga aktier i Svenska Koppar AB (Svenska Koppar), sedermera namnändrat till Push Developement AB, till aktieägarna.
   För varje tvåtal aktier i Riddarhyttan erhölls en aktie i Svenska Koppar.
   Samtidig kontant utdelning gjordes inte.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Svenska Koppar var den 23 april 2001.
   Sista dag för handel med aktier i Riddarhyttan med rätt att deltaga i utdelningen var den 18 april 2001.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Riddarhyttan har i sin ansökan om allmänt råd/meddelande till Riksskatteverket anfört att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Riddarhyttan delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Svenska Koppar. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Riddarhyttan på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Svenska Koppar. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Riddarhyttan förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Riddarhyttan med rätt till utdelning av aktier i Svenska Koppar var den 18 april 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Riddarhyttan var denna dag 6,00 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 19 april 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 5,85 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Riddarhyttan bör 97,5 procent (5,85 : 6,00) hänföras till aktierna i Riddarhyttan och 2,5 procent ((6,00 - 5,85) : 6,00) till aktierna i Svenska Koppar1.

Exempel:
   Anskaffningsutgiften för aktierna i Riddarhyttan antas vara 1 000 kr. Av detta belopp skall 97,5 procent eller 975 kr hänföras till aktierna i Riddarhyttan och 2,5 procent eller 25 kr hänföras till aktierna i Svenska Koppar.

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelning i allmänna råd, RSV 2002:10.