Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information
om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 2004 års taxering
RSV M
2003:18
  I detta meddelande finns information om de regler som gäller för avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen fr.o.m. 2004 års taxering.

1 Allmänt om lagstiftningen m.m.
   Avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen regleras i 12 kap. 26–30 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Enligt 16 kap. 28 § IL skall ovannämnda lagrum även gälla för inkomstslaget näringsverksamhet. Allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen har utfärdats (RSV 2003:30).
   Avdrag för arbetsresor får göras bara till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 7 000 kr (12 kap. 2 § IL).
12 kap. 25 § IL innehåller regler om avdrag i vissa fall för utgifter för särskilda resor i samband med att den skattskyldige börjar eller slutar en tjänst, s.k. inställelseresor. Sådana resor behandlas inte i detta meddelande utan i RSV:s meddelande med information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. (RSV M 2003:15, avsnitt 10).
   Enligt bestämmelserna i 12 kap. 31 § IL har skattskyldig som har skattefri förmån av utbildning eller annan åtgärd vid omstrukturering enligt 11 kap. 17 § IL bl.a. rätt till avdrag enligt 12 kap. 26–30 §§ IL för kostnader för resor mellan bostaden och platsen för utbildningen eller åtgärden. Sådana resor behandlas inte i detta meddelande utan i RSV M 2003:15, avsnitt 13.

2 Skäliga utgifter för arbetsresor
   Enligt 12 kap. 26 § IL medges avdrag för skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor), om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skattskyldiges bostad att han behöver använda något transportmedel.
   I RSV:s allmänna råd (RSV 2003:30) anges följande angående vad som är skäliga utgifter för arbetsresor.
” Som skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen bör i regel anses lägsta kostnad för resor under beskattningsåret med tillgängliga allmänna transportmedel, såsom järnväg, spårväg eller buss.
Avdrag för resor med allmänna transportmedel bör medges bara om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer.”

   Avdrag medges bara när den skattskyldige faktiskt har använt något transportmedel för sina arbetsresor. Det är den skattskyldige som ska göra sannolikt att han har använt något transportmedel, omfattningen av dessa resor och vilka utgifter han haft.

3 Avdrag för resor med bil
   Enligt 12 kap. 27 § IL medges avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil i stället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar.
   Avdrag för utgifter för arbetsresor med egen bil medges också om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året. Om den används i tjänsten minst 60 dagar under året medges avdrag för de dagar som bilen använts i tjänsten. Att bilen används i tjänsten beaktas dock bara om körsträckan är minst 300 mil per år.

   I RSV:s allmänna råd (RSV 2003:30) anges följande angående avdrag för resor med bil.
   ” Beräkning av tidsvinst bör ske med utgångspunkt i den sammanlagda tidsvinsten för fram- och återresan. För skattskyldig med flera fasta arbetsplatser eller med flera arbetspass per dygn bör det dock vara den sammanlagda tidsvinsten per dygn, som uppnås genom att använda bil eller motorcykel mellan bostaden och arbetsplatsen, som avses.
   Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tas även till den tid, som går åt för att uppsöka parkeringsplats och gå till och från parkeringsplatsen, samt till den trafikintensitet som råder vid den tid då resan görs.
   Däremot bör inte sådan tidsvinst beaktas som beror på att den skattskyldige, i syfte att undvika körning under rusningstid, kommer till eller lämnar arbetsplatsen (arbetsorten) vid annan tidpunkt än vad som är motiverat med hänsyn till arbetstidens förläggning. Kravet på tidsvinst bör inte heller anses uppfyllt om en skattskyldig med flexibel arbetstid (s.k. flextid) tjänar minst två timmar endast genom att förlägga arbetstiden på visst sätt. Med uttrycket ”flexibel arbetstid” bör förstås sådan arbetstid som ger den anställde rätt att självständigt bestämma sin ankomst- och avgångstid till respektive från arbetsplatsen inom flextidens ram.
   Skattskyldig som har möjlighet att välja mellan olika allmänna transportmedel, bör som jämförelse vid tidsvinstberäkningen använda det färdsätt och den färdväg som ter sig naturlig.
   Med uttrycket ”används i tjänsten” förstås att bilen faktiskt har använts vid tjänsteresa.
   Vid beräkning av det antal dagar som den skattskyldige använt bil i tjänsten bör hänsyn tas till om det varit praktiskt möjligt att använda bilen hela eller endast del av året. Som exempel på omständigheter som kan föranleda att man godtar även färre antal dagar än de ovan angivna kan nämnas att den skattskyldige på grund av sjukdom, militärtjänstgöring, utlandsvistelse eller liknande varit förhindrad att arbeta hela året eller att anställningen varat endast del av året.”

3.1 Schablonavdrag för bil
   Avdrag för kostnader för arbetsresor med egen bil medges med 16 kr per körd mil (12 kap. 27 § IL).
   För skattskyldiga som gör arbetsresor med sina förmånsbil medges avdrag för utgifter för dieselolja med 6 kr per körd mil och för utgifter för annat drivmedel (t.ex. bensin) med 9 kr per körd mil (12 kap. 29 § IL). Avdrag för kostnader för t.ex. biobaserade bränslen är detsamma som för bensin (prop. 1996/97:19 s. 88).
   Om det i bilförmånen ingår förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel för förmånsbilen skall denna förmån värderas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2 och tas upp som intäkt. Avdragsrätt föreligger under samma förutsättningar som om den skattskyldige själv haft utgiften för drivmedlet och med samma belopp, dvs. 6 kr respektive 9 kr per körd mil. Samma avdragsrätt som anges i de föregående två styckena gäller för den som, utan att vara skattskyldig för bilförmån, gjort resorna med en förmånsbil för vilken sambo eller sådan närstående som avses i 2 kap. 22 § IL är skattskyldig. Som närstående enligt nämnda lagrum räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make eller avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av nämnda personer är delägare i. Som avkomling räknas även styvbarn och fosterbarn.

4 Avdrag i vissa fall för taxiresor
   Regeringsrätten har i rättsfallen RÅ 1990 ref. 61 I–II och RÅ 1991 not. 218 medgett skattskyldig avdrag för kostnaden för resor med taxi nattetid, även om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen varit mindre än två kilometer och då allmänna transportmedel funnits att tillgå.

   I RSV:s allmänna råd (RSV 2003:30) anges följande angående avdrag i vissa fall för taxiresor.
   ” Om arbetsgivaren ersätter den skattskyldige för utgiften för resa med taxi mellan bostaden och arbetsplatsen, trots att allmänna transportmedel finns, bör avdrag medges med det ersatta beloppet om resan gjorts mellan 23.00 och 06.00.
   Även om sådan ersättning inte betalats ut av arbetsgivaren, kan avdrag för kostnad för taxiresa medges när resan skett nattetid (mellan 23.00 och 06.00) och det kan antas att resa med allmänna transportmedel varit förenad med viss överfallsrisk.”

5 Avdrag för resor med motorcykel, moped och cykel
   I RSV:s allmänna råd (RSV 2003:30) anges följande angående avdrag för resor med motorcykel.
   ” Skattskyldig, som använder motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i stället för allmänna transportmedel, bör medges avdrag för kostnader för motorcykel om
   a) vägavståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst fem kilometer och
   b) det av omständigheterna klart framgår, att användandet av motorcykel i stället för allmänna transportmedel regelmässigt medför en tidsvinst på minst två timmar.
   Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med motorcykel bör beräknas till 8 kr per körd mil.
   Har den skattskyldige använt moped eller cykel för del av resan mellan bostaden och arbetsplatsen, bör avdrag medges för denna delsträcka.
   Kostnaden för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med moped bör beräknas till 4 kr per körd mil.
   Har cykel använts för resor mellan bostad och arbetsplatsen bör avdraget beräknas till 250 kr för helt år.”

6 Avdrag för resor med flera transportmedel
   I RSV:s allmänna råd (RSV 2003:30) anges följande angående beräkning av avdrag när flera transportmedel använts.
   ” Har bil eller motorcykel och allmänna transportmedel använts för resa mellan bostaden och arbetsplatsen, bör de båda förutsättningarna (avstånd och tidsvinst) vara uppfyllda. I så fall bör förutom avdrag för resa med allmänna transportmedel också medges skäligt avdrag för kostnad för bil eller motorcykel.”

7 Avdrag för resor när allmänna transportmedel saknas
   I RSV:s allmänna råd (RSV 2003:30) anges följande angående beräkning av avdrag när allmänna transportmedel saknas.
   ” Om det saknas tillgängliga allmänna transportmedel bör skattskyldig, som använder bil eller motorcykel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst två kilometer, medges skäligt avdrag oberoende av tidsvinst.
   Saknas tillgängliga allmänna transportmedel bara för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen, och denna del är minst två kilometer, bör, oavsett tidsvinst, avdrag för kostnad för bil eller motorcykel beräknas för hela den sträcka som bilen använts.”

8 Avdrag vid handikapp m.m.
   Om skattskyldig på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp måste använda bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, kan enligt 12 kap. 30 § IL avdrag för bilkostnader medges oberoende av avstånd och tidsvinst.
   I RSV:s allmänna råd (RSV 2003:30) anges följande angående beräkning av avdrag för bilkostnader vid handikapp m.m.
   ” Avdraget bör – i den mån detta är fördelaktigare för den skattskyldige – medges med den del av de faktiska, totala bilkostnaderna under året, som avser körningar mellan bostaden och arbetsplatsen.”
I den faktiska utgiften för arbetsresor får den skattskyldige i detta fall även medräkna kostnader för parkering vid arbetsplatsen.

9 Avdrag för kostnader för väg- bro- eller färjeavgift
   Om skattskyldig vid resa mellan bostaden och arbetsplatsen haft kostnader för väg- bro- eller färjeavgift medges avdrag för den faktiska kostnaden (12 kap. 27 § IL).
   Avdrag för dessa avgifter medges vid sidan av de belopp som anges under avsnitt 3.1–3.4 och utöver de avdrag som kan medges enligt avsnitt 8.

11 Fria arbetsresor
   Om arbetsgivaren tillhandahåller den skattskyldige fria resor mellan bostaden och arbetsplatsen skall värdet av resan tas upp som lön.
   Avdragsrätten prövas på samma sätt som om den skattskyldige själv betalat resorna.

12 Avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet
   Enligt bestämmelserna i 16 kap. 28 § IL skall avdrag för kostnad för resa mellan bostaden och arbetsplatsen i inkomstslaget näringsverksamhet medges enligt bestämmelserna i 12 kap. 2 och 26–30 §§ IL. För avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas innehållet i detta meddelande.