Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Effnet Group AB:s (numera AB Sagax) utdelning år 2004 av aktier i Effnet Holding AB
SKV M
2004:15
Erbjudandet
   Effnet Group AB (numera AB Sagax och nedan benämnt moderbolaget) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i moderbolaget beslöt den 2 juli 2004 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i Effnet Holding AB (Effnet Holding).
   För varje aktie i moderbolaget erhölls en aktie i Effnet Holding.
   Samtidig kontant utdelning lämnades inte.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Effnet Holding var den 23 juli 2004.
   Sista dag för handel med aktier i moderbolaget med rätt att deltaga i utdelningen var den 20 juli 2004.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Moderbolaget har uppgett att förutsättningar för skattefrihet (lex ASEA) föreligger. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Effnet Holding. Detta görs på så sätt att den del som motsvarar värdeminskningen av en aktie i moderbolaget på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Effnet Holding. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i moderbolaget blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i moderbolaget med rätt till utdelning av aktier i Effnet Holding var den 20 juli 2004. Den lägsta betalkursen för en aktie i moderbolaget var denna dag 2,15 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 21 juli 2004. Den lägsta betalkursen för en aktie i moderbolaget var denna dag 1,80 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i moderbolaget bör därför (1,80 : 2,15 =) 84 procent hänföras till aktien i moderbolaget och 16 procent till aktien i Effnet Holding.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i moderbolaget före utdelningen var 1,50 kr ska (1,50 x 0,84 =) 1,26 kr hänföras till aktien i moderbolaget och 0,24 kr till den erhållna aktien i Effnet Holding.

  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2004:24.