Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fabege AB:s (f.d. Wihlborgs Fastigheter AB) utdelning år 2005 av aktier i Wihlborgs Fastigheter AB (f.d. Wihlborgs Fastigheter Syd AB)¹
SKV M
2005:14
Erbjudandet
   Fabege AB (Fabege) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Fabege beslöt den 9 maj 2005 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Wihlborgs Fastigheter AB (Wihlborgs Fastigheter). Dessutom beslöts att aktieägarna skulle erhålla 6,50 kr i utdelning för varje aktie i Fabege.
   Avstämningsdag för erhållande av kontantutdelning och aktier i Wihlborgs Fastigheter var den 12 maj 2005.
   För varje femtal aktier i Fabege erhölls en aktie i Wihlborgs Fastigheter.
   Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.
   De aktieägare som efter utdelningen inte innehade hela börsposter i Wihlborgs Fastigheter gavs vidare en möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som behövdes för att deras innehav skulle motsvara hela börsposter (en börspost motsvarar 100 aktier).
   Sista dag för handel med aktier i Fabege med rätt att deltaga i utdelningen var den 9 maj 2005.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverket har i brevsvar den 22 mars 2005 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Fabege delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Wihlborgs Fastigheter. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Fabege på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Wihlborgs Fastigheter. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Fabege blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
   Vanligtvis beräknas anskaffningsutgiften för utdelade aktier genom en jämförelse mellan noterat värde på aktierna i det utdelande bolaget första dagen då det utdelande bolagets aktier handlas exklusive rätt till utdelning av aktier och noterat värde sista dagen då denna aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier. Vid denna beräkning brukar lägsta betalkurs användas. Den 10 maj 2005 – första dag för handel exklusive utdelning – var kurssvängningarna för Fabegeaktien mycket kraftiga. För att erhålla mer rättvisande värden vid fördelningen av anskaffningsutgiften för Fabegeaktien bör i detta ärende fördelningen göras utifrån Fabegeaktiens slutkurser (sista betalkurser) i stället för utifrån aktiens lägsta betalkurser.
   Den sista dagen för handel med aktier i Fabege med rätt till utdelning av aktier i Wihlborgs Fastigheter var den 9 maj 2005. Slutkursen var denna dag 174,50 kr. Den 10 maj 2005 var motsvarande kurs 142 kr.
   Vid fördelning av anskaffningsutgiften ska samtidig kontant utdelning om 6,50 kr beaktas. Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Fabege bör därför (142 : (174,50 – 6,50) =) 85 procent hänföras till aktierna i Fabege och 15 procent till de utdelade aktierna i Wihlborgs Fastigheter.

Exempel
   Anskaffningsutgiften för 10 aktier i Fabege före utdelningen antas vara 500 kr. Av detta belopp ska 85 procent eller 425 kr (42,50 kr per aktie) hänföras till aktierna i Fabege och 15 procent eller 75 kr (37,50 kr per aktie) till aktierna i Wihlborgs Fastigheter.

  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:17.