Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Emitor Holding AB:s (f.d. FormPipe AB) utskiftning år 2005 av aktier i FormPipe Software AB

¹

SKV M
2005:37

Erbjudandet


Emitor Holding AB (Emitor) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Emitor beslöt den 27 december 2004 att sätta ned aktiekapitalet genom en minskning av aktiernas nominella belopp och därvid skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget FormPipe Software AB (FormPipe Software) till aktieägarna i Emitor.

För en aktie i Emitor erhölls en aktie i FormPipe Software.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i FormPipe Software var den 30 december 2004. 

Sista dag för handel med aktier i Emitor med rätt att deltaga i utskiftningen var den 27 december 2004.
 

Skatteregler


Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Emitor har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i FormPipe Software är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Emitor delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i FormPipe Software. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Emitor på grund av utdelningen hänförs till den utdelade aktien i FormPipe Software. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Emitor blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Aktierna i Emitor är noterade på Nya Marknaden.
 

Beräkning


Vanligtvis beräknas anskaffningsutgiften för utdelade aktier genom en jämförelse mellan noterade värden på aktien i det utdelande bolaget. Denna jämförelse görs då av aktiens kurs första dagen då aktien handlas exklusive rätt till utdelning och noterat värde sista dagen då aktien handlas inklusive rätt till utdelning. Skatteverket anser att de första dagarna som Emitor-aktien handlades exklusive utdelningen inte avspeglar den verkliga värdeminskningen av Emitor-aktien på grund av utdelningen.  I detta fall anser Skatteverket att medianen av de lägsta noterade betalkurserna under tidsperioden den 28 december 2004 - 11 januari 2005 på ett bättre sätt avspeglar detta värde.

Den sista dagen för handel med aktier i Emitor med rätt till utdelning av aktier i FormPipe Software var den 27 december 2004. Den läg-sta betalkursen för en aktie i Emitor var denna dag 3,12 kr. Medianen av de lägsta betalkurserna enligt ovan var 1,69 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Emitor bör där-för (1,69/3,12) 54 procent hänföras till aktien i Emitor och 46 procent till aktien i FormPipe Software.
 

Exempel


Om anskaffningsutgiften för en aktie i Emitor före utdelningen var 3 kr ska (0,54 x 3) 1,62 kr hänföras till aktien i Emitor och (0,46 x 3) 1,38 kr till aktien i FormPipe Software.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:43.