Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2007

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:35

SKV M 2006:35pdf

I detta meddelande lämnas information om de regler som gäller fr.o.m. beskattningsåret 2007 för beräkning av merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter.

Enligt 11 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall vissa ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet inte tas upp om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen. Enligt punkt 6 i bestämmelsen gäller detta även för merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställde och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.

I prop. 2005/06:19 s. 15 uttalar regeringen att en grundläggande utgångspunkt för bestämmelserna bör vara att det i princip bara är ersättningar och förmåner som lämnas för att täcka de ökade privata kostnader som uppkommer på grund av utlandsstationeringen som skall vara skattefria. Vidare säger regeringen att skattereglerna endast utgör en ram för vad som kan ersättas skattefritt.

Beträffande merkostnadstillägget uttalar regeringen (anförd prop. s. 26) att skattefriheten bör avse ersättning för merkostnader för livsmedel och transporter på den aktuella stationeringsorten. Vidare bör skattefriheten avse ersättning för sådana merkostnader som uppstår för att förhållandena på den aktuella orten är speciella och därför innebär en ökning av levnadskostnaderna för den utsände och dennes familj (andra merkostnader). För skattefrihet skall merkostnadstillägget inte överstiga de normala merkostnaderna på stationeringsorten.

Skatteverket anger i allmänna råd tabeller som utvisar det högsta belopp som kan utges skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i tabellen angivna länder. Eftersom beloppen anger högstbelopp avseende livsmedel, transporter och andra merkostnader får en tillämpning av dem inte medföra att det angivna beloppet betalas ut skattefritt till större del än vad som bedöms motsvara de normala merkostnaderna och inte till någon del i de fall någon ökning av de privata levnadskostnaderna på orten inte föreligger.