Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning av aktier i Observer AB
RSV M 2001:19

Erbjudandet
Bure Equity AB (Bure) har uppgett följande.    

Bolagsstämman i Bure beslutade den 26 april 2001 att dela ut bolagets samtliga aktier i Observer AB (Observer) till sina aktieägare. Bures hela innehav av aktier i Observer bestod av aktier av serie A.    

För varje sextal aktier i Bure erhölls en aktie av serie A i Observer.    

Samtidig kontant utdelning lämnades med tre kr per aktie.    

Avstämningsdag hos VPC AB för fastställande av vem som skulle erhålla aktier i Observer och kontant utdelning var den 2 maj 2001.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda. Riksskatteverket har i skrivelse, den 22 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Observer är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Bure delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Observer. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Bure på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Observer. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Bure förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
Den sista dagen för handel med aktier i Bure med rätt till utdelning av aktier i Observer var den 26 april 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Bure var denna dag 49 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 27 april 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 33,50 kr. Utan kontant utdelning om tre kr hade denna senare kurs - allt annat lika - varit 36,50 kr.

Av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för aktierna i Bure bör 74 procent (36,50 : 49) hänföras till aktierna i Bure och 26 procent (12,50 : 49) till aktierna i Observer (serie A).¹

Exempel:

Anskaffningsutgifterna för aktierna i Bure antas vara 1 000 kr. Av detta belopp bör 74 procent eller 740 kr hänföras till aktierna i Bure och 26 procent eller 260 kr till aktierna i Observer (serie A).
 
¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:28.