Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-02-15

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Två makar ska, om de behåller sin villa, anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen.

Inkomsttaxering 2006-2008

FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1 och 3

Makarna A skall, om de behåller sin villa efter utflyttningen till landet F, anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

BESLUT

Frågorna 2 och 4 avvisas.

MOTIVERING

Förhandsbeskedet

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL, skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § bl.a. beaktas om han är svensk medborgare, hur länge han varit bosatt här och om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.

Makarna A är svenska medborgare. I samband med att de slutar yrkesarbeta år 2007 avser de att flytta till en lägenhet i landet F som de innehaft sedan år 1999. Enligt ansökan kommer därefter den enda anknytningsfaktor till Sverige av större betydenhet att vara den villa som för närvarande är deras permanentbostad. Avsikten är att de skall använda den som fritidsbostad vid sina besök i Sverige.

Att den skattskyldige behåller sin permanentbostad vid utflyttningen har i praxis tolkats som stark anknytning till Sverige. Av RÅ 1989 ref. 118 framgår att Regeringsrätten, vid sidan av andra betydelsefulla anknytningsfaktorer, lagt vikt vid att den skattskyldige behållit sin permanentbostad trots att den efter utflyttningen tio år tidigare enbart använts som semesterbostad. Inställningen bekräftades i ett fall där en svensk medborgare som vistats utomlands på olika platser under ungefär fem år ansågs ha väsentlig anknytning på grund av fortsatt innehav av den bostadsrätt som vid utflyttningen var familjens åretruntbostad (RÅ 2002 ref. 70).

Med hänsyn till det anförda får vid en sammantagen bedömning av förhållandena i förevarande fall makarna A anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Om villafastigheten avyttras före utflyttningen föreligger inte längre sådan anknytning hit.

Avvisningen

Frågan om var makarna har hemvist enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och land F lämpar sig inte att besvaras genom ett förhandsbesked. På grund av att förutsättningarna för att besvara frågan om ett alternativt förvärv av en bostadsrätt inte preciseras närmare i ansökan bör ett förhandsbesked inte heller lämnas i den delen.

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.