Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Verksamhetsavyttring

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-26

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ordalydelsen i 38 kap. 2 § 1 IL om att avyttringen ska avse "samtliga tillgångar" i näringsverksamheten eller i en verksamhetsgren har inte tillmäts någon självständig betydelse. I stället tillämpas den allmänna definitionen av begreppet verksamhetsgren i 2 kap. 25 kap. IL, dvs. det som avyttras ska avse sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.
 
Inkomsttaxering 2007-2009
 
AB L är moderbolag i en koncern inom X-branschen med ett stort antal försäljningsbutiker, varav drygt hälften är belägna i Sverige. Försäljningen i Sverige sker i moderbolaget medan verksamheten utomlands bedrivs genom dotterföretag. För att strukturera den svenska butiksrörelsen på motsvarande sätt avser AB L att överföra den verksamheten till dotterföretaget LS AB genom en verksamhetsavyttring enligt bestämmelserna i 38 kap. IL.
 
Avyttringen kommer att omfatta bl.a. varulagren i butikerna, kundfordringar samt butiks- och kontorsinventarier. Inköps- och koncernledningsfunktionerna kommer att ligga kvar hos AB L, liksom varumärken och goodwill.
 
AB L frågar om bestämmelserna om undantag från omedelbar beskattning i 38 kap. IL är tillämpliga på avyttringen (fråga 1). För det fall den frågan besvaras nekande frågas om bedömningen ändras om avyttringen avser hela verksamheten i AB L (fråga 2).
 
Skatterättsnämnden beslutade följande.
 
FÖRHANDSBESKED

 
Fråga 1
 
"Förutsättningen för undantag från omedelbar beskattning vid verksamhetsavyttring i 38 kap. 2 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfylld."
 
MOTIVERING
 
Efter att ha lämnat den ovan intagna redogörelsen för omständigheterna och frågorna i ärendet gjorde nämnden följande bedömning.
 
"Den tveksamhet som aktualiseras i ansökan är om den tilltänkta avyttringen av butiksrörelsen uppfyller det i 38 kap. 2 § 1 IL uppställda kravet att avse samtliga tillgångar i en verksamhetsgren. Detta skall ses mot bakgrund av att AB L kommer att behålla vissa funktioner som är gemensamma för hela koncernen.
 
Av förarbetena till bestämmelserna i 38 kap. IL framgår att begreppet verksamhetsgren i den aktuella bestämmelsen är avsett att ha den innebörd som följer av den allmänna definitionen av begreppet i 2 kap. 25 § IL (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 440), dvs. den skall avse sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.
 
Med beaktande av vad som uppgetts om de tillgångar som skall ingå i avyttringen av butiksrörelsen till dotterföretaget får dessa anses utgöra samtliga tillgångar i en sådan verksamhetsgren som avses i 2 kap. 25 § IL. Förutsättningen i 38 kap. 2 § 1 IL för att behandla avyttringen som en verksamhetsavyttring är därmed uppfylld.
 
Vid detta svar på fråga 1 förfaller fråga 2."
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och yrkat att det ska fastställas.