På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Verksamhetsavyttring

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-26

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ordalydelsen i 38 kap. 2 § 1 IL om att avyttringen ska avse "samtliga tillgångar" i näringsverksamheten eller i en verksamhetsgren har inte tillmäts någon självständig betydelse. I stället tillämpas den allmänna definitionen av begreppet verksamhetsgren i 2 kap. 25 kap. IL, dvs. det som avyttras ska avse sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.
 
Inkomsttaxering 2007-2009
 
AB L är moderbolag i en koncern inom X-branschen med ett stort antal försäljningsbutiker, varav drygt hälften är belägna i Sverige. Försäljningen i Sverige sker i moderbolaget medan verksamheten utomlands bedrivs genom dotterföretag. För att strukturera den svenska butiksrörelsen på motsvarande sätt avser AB L att överföra den verksamheten till dotterföretaget LS AB genom en verksamhetsavyttring enligt bestämmelserna i 38 kap. IL.
 
Avyttringen kommer att omfatta bl.a. varulagren i butikerna, kundfordringar samt butiks- och kontorsinventarier. Inköps- och koncernledningsfunktionerna kommer att ligga kvar hos AB L, liksom varumärken och goodwill.
 
AB L frågar om bestämmelserna om undantag från omedelbar beskattning i 38 kap. IL är tillämpliga på avyttringen (fråga 1). För det fall den frågan besvaras nekande frågas om bedömningen ändras om avyttringen avser hela verksamheten i AB L (fråga 2).
 
Skatterättsnämnden beslutade följande.
 
FÖRHANDSBESKED

 
Fråga 1
 
"Förutsättningen för undantag från omedelbar beskattning vid verksamhetsavyttring i 38 kap. 2 § 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är uppfylld."
 
MOTIVERING
 
Efter att ha lämnat den ovan intagna redogörelsen för omständigheterna och frågorna i ärendet gjorde nämnden följande bedömning.
 
"Den tveksamhet som aktualiseras i ansökan är om den tilltänkta avyttringen av butiksrörelsen uppfyller det i 38 kap. 2 § 1 IL uppställda kravet att avse samtliga tillgångar i en verksamhetsgren. Detta skall ses mot bakgrund av att AB L kommer att behålla vissa funktioner som är gemensamma för hela koncernen.
 
Av förarbetena till bestämmelserna i 38 kap. IL framgår att begreppet verksamhetsgren i den aktuella bestämmelsen är avsett att ha den innebörd som följer av den allmänna definitionen av begreppet i 2 kap. 25 § IL (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 440), dvs. den skall avse sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.
 
Med beaktande av vad som uppgetts om de tillgångar som skall ingå i avyttringen av butiksrörelsen till dotterföretaget får dessa anses utgöra samtliga tillgångar i en sådan verksamhetsgren som avses i 2 kap. 25 § IL. Förutsättningen i 38 kap. 2 § 1 IL för att behandla avyttringen som en verksamhetsavyttring är därmed uppfylld.
 
Vid detta svar på fråga 1 förfaller fråga 2."
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och yrkat att det ska fastställas.