På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Intern överlåtelse av näringsbetingade aktier till underpris

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-08-31

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ingen utdelningsbeskattning eller justering av anskaffningsutgift för andelar i kommanditbolag vid intern aktieöverlåtelse till underpris. Skatteflyktslagen ej tillämplig.
 
Inkomsttaxering 2007-2009
 
Sökandena äger tillsammans KB L. Kommanditbolaget äger samtliga aktier i F AB som i sin tur äger samtliga aktier i D AB. Det senare företaget är moderbolag för ett antal fastighetsförvaltande företag.
 
F AB skall till underpris ska överlåta sina aktier i D AB till ett av sökandena nybildat företag, Nyab.
 
Frågorna gäller om aktieöverlåtelsen medför utdelningsbeskattning av sökandena, om den justerade anskaffningsutgiften för deras andelar i kommanditbolaget påverkas av överlåtelsen och om lagen mot skatteflykt kan bli tillämplig på förfarandet.
 
Nämnden lämnade följande svar.
 

Fråga 1
 
Överlåtelsen avser näringsbetingade andelar. En sådan överlåtelse är skattefri enligt bestämmelserna i 25 a kap. 5 § IL och omfattas därmed inte vid en underprisöverlåtelse av bestämmelserna i 23 kap. IL. Emellertid finns i 23 kap. 2 § andra stycket IL ett undantag som innebär att bestämmelserna i kapitlets 11 och 12 §§ ändå kan tillämpas om där angivna förutsättningar föreligger. En tillämpning av 11 § medför att någon utdelningsbeskattning inte skall ske av personer som direkt eller indirekt äger del i överlåtande företag och att inte heller beskattning i inkomstslaget tjänst blir aktuell för bl.a. dem som äger kvalificerade andelar i det förvärvande företaget.
 
Av förutsättningarna i ärendet framgår att sökandenas aktier i Nyab blir kvalificerade andelar i och med att det bolaget förvärvar aktierna i D AB, jfr 23 kap. 23 § IL. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framgår i ärendet är undantaget från beskattning i 23 kap. 11 § IL tillämpligt. Aktieöverlåtelsen medför således ingen beskattning av sökandena.

 
Fråga 2
 
Enligt bestämmelserna i 50 kap. IL om avyttring av andelar i svenska handelsbolag (inbegriper även andelar i kommanditbolag) skall vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för andelen anskaffningsutgiften justeras på sätt framgår av 5 § i kapitlet. Där anges att bl.a. uttag ur handelsbolaget är en sådan åtgärd som medför minskning av anskaffningsutgiften.
 
Frågan är om F AB:s underprisöverlåtelse av aktierna i D AB innebär att delägarna i KB L, som äger F AB, skall anses göra ett uttag ur kommanditbolaget. Eftersom överlåtelsen inte medför några inkomstskattemässiga effekter kan inte heller något uttag i den mening som avses i 50 kap. 5 § IL anses ske, jfr RÅ 1996 ref. 71. Anskaffningsutgiften för andelarna i kommanditbolaget skall således inte justeras på grund av aktieöverlåtelsen.

 
Fråga 3
 
Lagen mot skatteflykt kan inte anses tillämplig på förfarandet.
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överklagas inte av Skatteverket.