Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Vinstandelsstiftelse

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-09-29

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
En sammanläggning av två vinstandelsstiftelser - som innebär att den ena överför alla tillgångar till den andra och att de andelsberättigade personerna i den första stiftelsen under oförändrade villkor blir andelsberättigade i den andra stiftelsen - medför inte att de nämnda personerna ska beskattas omedelbart. Beskattning ska ske först när utbetalning sker från den övertagande stiftelsen.
 
Inkomsttaxering 2007-2009
 
E är anställd i A AB (A) och har andelar i A:s vinstandelsstiftelse, A-stiftelsen. En sammanläggning av stiftelsen med en annan vinstandelsstiftelse, P-stiftelsen, planeras. Sammanläggningen innebär i korthet att A-stiftelsens förmögenhet görs likvid, skattas av och överförs till P-stiftelsen, att andelsägarna i A-stiftelsen i stället blir andelsägare i P-stiftelsen samt att A-stiftelsen upplöses. P-stiftelsen kommer att tillämpa samma regler för utbetalning till andelsägarna som gäller för A-stiftelsen. Frågan är om sammanläggningen av A-stiftelsen med P-stiftelsen medför några skattekonsekvenser för andelsägarna i A-stiftelsen.
 
Skatterättsnämnden beslutade följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
"E skall beskattas först när utbetalning sker från P-stiftelsen."
 
MOTIVERING
 
Efter att ha lämnat den ovan intagna redogörelsen för omständigheterna och frågan i ärendet gjorde nämnden följande bedömning.
 
"Enligt 10 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) gäller att inkomster skall tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den skattskyldige till del.
 
Sammanläggningen av A-stiftelsen med P-stiftelsen medför inte att E förfogar över sin andel av medlen i A-stiftelsen så att någon inkomst skall anses ha kommit honom till del."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte. Jämför även med RÅ 1977 Aa 174a.