På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skatteflyktslagen

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-09-22

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatteflyktslagen förhindrade avdrag för koncernbidrag
 
Taxeringsåren 2006-2009
 
AB X och AB Y har genom ett aktieägaravtal kommit överens om en sammanläggning av produktion och distribution av av produkter. Som en följd härav bildade bolagen AB Z. AB Z förvärvade därefter samtliga aktier i AB A och AB B från AB X respektive AB Y.
 
Fördelningen av ägandet i AB Z har organiserats enligt följande. AB X innehar aktier som motsvarar 90,9 procent av aktiekapitalet och 64,9 procent av rösterna, medan AB Y innehar aktier som motsvarar resterande del av kapitalet och rösterna i bolaget. I aktieägaravtalet har parterna vidare slagit fast bl.a. att beslut i övergripande frågor  normalt ska fattas i enighet samt att utdelning i förekommande fall ska ske enligt röstetalet.
 
AB X frågade följande.
 

1. Är AB X som ägare av 90,9 procent av aktierna i AB Z att anse som moderföretag till detta bolag i den mening som avses i 35 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL (innebärande förutsättningar att med skattemässig verkan lämna och erhålla koncernbidrag från AB Z och dess helägda dotterbolag)?
 

2. Om fråga ett besvaras jakande; Föranleder en tillämpning av lagen mot skatteflykt en annan bedömning?
 
SRN gjorde följande bedömning.
 

"Fråga 1
 
Att AB X är att anse som moderföretag i den mening som avses i 35 kap. 2 § IL följer av praxis (RÅ 2002 ref. 24).
 

Fråga 2
 
AB X gör i frågan huruvida lagen mot skatteflykt är tillämplig på förfarandet gällande att omständigheterna i detta ärende skiljer sig från dem som var aktuella i RÅ 2002 ref. 24. Framförallt betonas att det överenskomna ägandet inte skall förändras. Varken den skillnaden eller omständigheterna i övrigt föranleder nämnden till annan bedömning än att de i 2 § lagen mot skatteflykt angivna rekvisiten är uppfyllda även i detta fall (jfr även Regeringsrättens dom den 2 juni 2006, mål nr 6265-04)."
 
Kommentar:
Skatteverket har yrkat att Regeringsrätten ska fastställa fråga 2 i förhandsbeskedet.