Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Fusion

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-11-01

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
 
Taxeringsåren 2007-2009
 
A äger samtliga aktier i AB X och hans syster B äger samtliga aktier i AB Y (holdingbolagen). Aktierna i holdingbolagen utgör kapitaltillgångar för A och B. Bolagens tillgångar utgörs av aktier i var sitt dotterbolag  (dotterbolagen).
 
Avsikten är att dotterbolagen ska genom kvalificerad fusion enligt reglerna i 37 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, gå upp i sina moderbolag. A och B frågade om karaktären på deras aktier i respektive holdingbolag kommer att ändras till följd av att holdingbolagen genom fusioner kommer att överta dotterbolagens fastigheter.
 
SRN beslutade följande.
 
"FÖRHANDSBESKED
 
Aktierna i fråga ändrar inte karaktär med anledning av fusionerna."
 
I motiveringen anges följande
 
"Nämnden gör följande bedömning.
 
Enligt givna förutsättningar har de av dotterbolagen ägda fastigheterna karaktär av lagertillgångar i byggnadsrörelse. Dotterbolagen skall enligt 27 kap. 2 § IL alltjämt anses bedriva byggnadsrörelse även om någon sådan aktiv rörelse inte längre utövas i något av bolagen., Det medför också att A och B som företagsledare i respektive dotterbolag omfattas av regelsystemet för byggnadsrörelse (jfr 27 kap. 4 § andra stycket IL) och således även av reglerna för lagerandelar i 27 kap. 6 § IL.
 
Reglerna i 27 kap. 6 § IL tar sikte på andelsinnehav i fastighetsförvaltande företag och medför att andelarna hänförs till lagertillgångar för det fall andelarna kan ses som substitut för en fastighet som skulle ha haft den karaktären om den hade ägts direkt av andelsägaren. Om däremot det bolag som andelarna avser förvaltar en fastighet som utgör lager i en byggnadsrörelse kan bolaget inte anses som ett sådant fastighetsförvaltande företag som reglerna om lagerandelar kan bli tillämpliga på.
 
Frågan är således om övertagandet genom fusion av dotterbolagens fastigheter innebär att karaktären på sökandenas aktier i holdingbolagen ändras till lagertillgångar. En kvalificerad fusion medför enligt 37 kap. 18 § IL att det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation med vissa särskilt angivna undantag som inte aktualiseras i ärendet. Det betyder att fastigheterna behåller sin karaktär av lagertillgångar hos holdingbolagen efter övertagandet. Det får också anses medföra att holdingbolagen efter fusionen inte blir sådana fastighetsförvaltande företag som reglerna om lagerandelar i 27 kap. 6 § IL kan bli tillämpliga på. Sökandenas aktier i holdingbolagen ändrar således inte karaktär med anledning av fusionerna."
 
Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, och verket överklagar det inte.