Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Företagsförmedling

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-11-28

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
324-06
Tjänst avseende företagsöverlåtelse är skattepliktig oavsett om företagsöverlåtelsen skett i form av en aktie- eller inkråmsöverlåtelse.
 
Redovisningsperioderna april 2005 — mars 2008
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-12-22 att en tjänst att för uppdragsgivares räkning överlåta aktier och/eller inkråm i visst företag är en skattepliktig tjänst. För de närmare omständigheterna i ärendet hänvisas till referatet. Länk till förhandsbeskedet.

"YRKANDEN M.M.
 
Bolaget överklagar förhandsbeskedet och yrkar att i vart fall sådana försäljningsuppdrag som avslutas med en aktieöverlåtelse skall anses innebära omsättning av en enda skattepliktig tjänst. Om den som förvärvar en verksamhet i slutskedet av överlåtelseförhandlingen väljer att köpa inkråmet i stället för aktierna bör detta enligt bolagets mening inte föranleda annan bedömning. Till stöd för överklagandet anförs bl.a. följande. När bolaget erhåller ett försäljningsuppdrag innebär det i princip att ägaren vill överlåta sina aktier. Den tjänst som efterfrågas utgörs således av förmedling av aktier i samband med företagsöverlåtelse. I allmänhet åtar sig bolaget att för uppdragsgivarens räkning självständigt söka intressenter för överlåtelse av aktierna och/eller inkråmet inklusive tillhörande verksamhet och rättigheter. I syfte att kunna utföra denna för klienten centrala tjänst tillhandhåller bolaget också ett antal subsidiära tjänster. Dessa avser framtagande av prospekt och annat underlag om bolaget, marknadsbearbetning, förhandlingar samt upprättande av överlåtelsehandlingar. De subsidiära tjänsterna efterfrågas inte särskilt av kunden och torde till övervägande del ej komma till stånd om någon företagsöverlåtelse inte skulle genomföras.
 
Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Den i avtalen efterfrågade tjänsten avser inte förmedling av värdepapper utan är en skattepliktig konsulttjänst. Kunden efterfrågar således biträde i form av konsulttjänster vid överlåtelse av sin verksamhet.

 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Enligt 3 kap. 9 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket samma paragraf bl.a. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar oavsett om de representeras av värdepapper eller inte. Dessa bestämmelser skall tolkas mot bakgrund av motsvarande reglering i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B.d 5. Där anges att från skatteplikt skall undantas transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.
 
De tjänster bolaget tillhandahåller sina kunder får, oavsett om i ett enskilt fall en aktieförsäljning slutligen kommer till stånd eller inte, huvudsakligen anses ha en annan karaktär än de finansiella tjänster som skall undantas från skatteplikt enligt de angivna reglerna i ML och i sjätte direktivet. Förhandsbeskedet skall därför fastställas.

 
REGERINGSRÄTTENS AVVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens  förhandsbesked."