Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Koncernbidrag till livförsäkringsföretag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-03-09

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4792-05
Avdragsrätten för koncernbidrag till ett livförsäkringsföretag är begränsad till det belopp som mottagaren tar upp vid inkomstbeskattningen.
 
Taxeringsåren 2005 - 2008

Livförsäkringsföretag ska enligt 39 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte ta upp inkomster som hänför sig till tillgångar eller skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier. Istället beskattas den delen av verksamheten enligt reglerna om avkastningsskatt i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
 
AB Y bedriver nästan uteslutande verksamhet enligt ovan. Endast en mindre del inkomstbeskattas enligt reglerna i IL.Dotterbolaget AB X driver annan näringsverksamhet än livförsäkringsrörelse. AB X avser att lämna koncernbidrag till AB Y.
 
Sökandena ställde ett antal frågor kring avdragsrätten och inkomstbeskattningen med hänsyn till att AB Y fördelar det mottagna bidraget i enlighet med den proportionering på inkomstbeskattad del och övrig del som gäller för övriga inkomster.
 
Skatterättsnämnden beslutade den 29 juni 2005 följande förhandsbesked.

FÖRHANDSBESKED

"AB X har med stöd av 35 kap. 1 § första stycket första ledet inkomstskattelagen (1999:1229), IL, rätt att dra av ett belopp som motsvaras av vad AB Y tar upp."

BESLUT

"Ansökan avvisas till den del den inte besvarats genom förhandsbeskedet."

MOTIVERING

"Nämnden gör följande bedömning.

Koncernbidrag skall enligt huvudregeln i 35 kap. 1 § IL  dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren, om förutsättningarna för avdrag i kapitlet är uppfyllda. De senare villkoren omfattas inte av ansökan.

Av förarbetena framgår att koncernbidragsreglerna syftar till att vid inkomstbeskattningen möjliggöra en resultatutjämning mellan företag inom en koncern. Skattebelastningen för koncernen som helhet skall inte vara större än den skulle ha blivit om hela koncernens verksamhet bedrivits av ett enda företag. Detta förutsätter att företagen beskattas enligt enahanda regler (jfr prop. 1965:126 s.51 f .).
 
Härav följer att vid inkomstbeskattningen skall en som koncernbidrag betecknad överföring dras av hos givaren endast om samma belopp tas upp hos mottagaren.

Det innebär att AB X:s rätt till avdrag för koncernbidrag  begränsas till det belopp som AB Y tar upp vid inkomstbeskattningen. Den omständigheten att det sammanlagda beskattningsresultatet i nu avsett hänseende skulle kunna bli mindre förmånligt än om de två företagen varit ett företag föranleder ingen annan bedömning."
 
Sökandena överklagade till Regeringsrätten, som gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.