På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kvalificerad andel; samma eller likartad verksamhet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-05-16

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5221-06
Franchisesamarbete mellan två fåmansföretag där det ena företaget är ett franchiseföretag och det andra franchisetagare anses inte innebära att de bedriver samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL.

Taxeringsåren 2007-2009
 
Överklagande av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 30 juni 2006. Nämndens förhandsbesked har inte återgetts tidigare i rättsfallssammanställningen.

Den fysiska personen A äger samtliga aktier i X AB som i sin tur äger samtliga aktier i Y AB. X AB bedriver inte någon annan verksamhet än ägandet av aktierna i Y AB. Y AB säljer produkter på franchisebasis. A är verksam i betydande omfattning i Y AB varför dennes aktier i X AB är kvalificerade enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229),IL.

A är dessutom delägare i Z AB vilket bolag ägs till nästan lika delar av sex ej varandra närstående fysiska personer. Z AB är ett franchiseföretag med ett antal franchisetagare, varav Y AB är en. Övriga fem delägare är också franchisetagare via egna bolag.
 
Z AB äger varumärket och har övergripande marknadsföringsansvar. Z AB köper in produkter för försäljning till franchisetagarna eller samordnar franchisetagarnas inköp av produkter från tredje man. Z AB:s intäkter består till största delen av franchiseavgifter som utgår i förhållande till franchisetagarnas försäljning samt av intäkter som är hänförliga till underleverantörers leveranser till franchisetagarna. A:s arbetsuppgifter i Z AB utgörs endast av sedvanligt styrelsearbete. A och hans maka har haft motsvarande arbetsuppgifter i ett annat företag Å AB som ägs till hälften vardera av Y AB och Ö AB. Även dessa bolag är franchisetagare i förhållande till Z AB.

A ställer frågan om hans aktier i Z AB är kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL på grund av hans arbete i bolaget eller på grund av att Y AB, i vilket företag han är verksam i betydande omfattning, anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Z AB.

Skatterättsnämnden lämnade följande

Förhandsbesked

"A:s aktier i Z AB är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL."

Motivering

"Nämnden - som utgår från att transaktioner mellan de aktuella företagen sker på marknadsmässiga villkor - gör följande bedömning.

Med kvalificerad andel avses, enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, en andel i ett fåmansföretag under förut-sättning att andelsägaren eller någon närstående till honom under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att, vid en prövning av första ledet i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, aktierna skall anses vara kvalificerade andelar endast om den skattskyldige eller någon närstående varit verksam inom företaget i en sådan omfattning att hans arbetsinsats haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen (RÅ 2002 ref. 21). A:s arbetsinsats i Z AB har endast bestått av sedvanligt styrelsearbete. Med hänsyn härtill och till vad som anförts i frågan i övrigt kan han inte anses verksam i betydande omfattning i bolaget på denna grund. Motsvarande gäller hans och hans makas arbete i Å AB.

Nästa fråga är om aktierna i Z AB kan bli kvalificerade till följd av att A är verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som Z AB (57 kap. 4 § första stycket 1 andra ledet IL). Av praxis framgår att bestämmelsen i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28).

Enligt vad som uppgetts i ärendet har någon verksamhet inte överförts mellan bolagen. Den omständigheten att bolagens verksamhet bedrivs i form av franchising eller vad som framkommit i övrigt kan inte heller anses innebära att ett likartat samband föreligger mellan bolagen. Z AB och Y AB skall därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i lagrummet ifråga.

Av det anförda följer att A:s aktier i Z AB inte är kvalificerade vid en prövning mot 57 kap. 4 § första stycket 1 IL."

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet med yrkande att Regeringsrätten ändrar förhandsbeskedet och fastställer att A:s aktier i Z AB är kvalificerade på den grund att Z AB och Y AB bör anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Regeringsrätten anger följande i sin dom;

"Skälen för Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten, som i likhet med Skatterättsnämnden utgår från att transaktionerna mellan de aktuella företagen sker på marknadsmässiga villkor, gör samma bedömning som nämnden.

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."