Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Gåva

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2008-04-29

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-

Överlåtelse av fastighet mot ersättning under taxeringsvärdet till bolag ägt av närstående till överlåtarna har ansetts utgöra gåva

Taxeringsåren 2009-2011

A äger tillsammans med två döttrar B och C en hyresfastighet i ... Fastigheten har ett taxeringsvärde som uppgår till ca 51 miljoner kr och ett marknadsvärde som är betydligt högre.

Avsikten är att andelarna i fastigheten ska överlåtas till X AB. Bolaget ägs av D som är gift med A och tillika barnens far.

Överlåtelsen ska ske mot en ersättning som för respektive fastighetsandel understiger motsvarande del av fastighetens taxeringsvärde och överstiger andelens omkostnadsbelopp.

I ansökan ställdes frågan om överlåtelserna av andelarna, som utgör kapitaltillgångar, ska betraktas som avyttringar eller som gåvor. Den tveksamhet som aktualiseras om innehållet i gällande rätt framförallt om det släktskapsförhållande som föreligger mellan överlåtarna och den person som ska berikas genom förmögenhetsöverföringen har någon inverkan på bedömningen av om en gåva föreligger.

Skatterättsnämnden lämnade följande förhandsbesked.

"Förhandsbesked

Överlåtelserna av andelarna i fastigheten ska behandlas som gåvor."

Nämnden gjorde följande bedömning.

"I praxis har vid prövningen av om en överlåtelse av fastighet i inkomstskattehänseende ska behandlas som en gåva avgörande vikt fästs vid ersättningens storlek i förhållande till den överlåtna fastighetens taxeringsvärde. Har ersättningen understigit taxeringsvärdet har överlåtelsen ansetts vara en gåva även om den överstigit omkostnadsbeloppet (jfr RÅ 2001 ref. 2). Sett utifrån den tilltänkta ersättningen för andelarna i fastigheten i förevarande fall finns inte något hinder mot att behandla överlåtelserna som gåva.

För att överlåtelsen ska anses som gåva måste också en tillräcklig grad av gåvoavsikt föreligga (jfr RÅ 1993 ref. 43 och det ovan nämnda rättsfallet där överlåtarens barn ägde 40 procent av aktierna i förvärvande bolag). Överlåtarna äger inte någon del i det förvärvande bolaget. Med hänsyn härtill får den förmögenhetsöverföring till närstående som följer av överlåtelserna till bolaget anses vara så betydande att villkoret är uppfyllt. Att ägaren av bolaget är gift med en av överlåtarna och far till de två andra medför ingen annan bedömning (jfr Regeringsrättens dom den 21 april 2004 i mål nr 2537-03 där till skillnad från det samtidigt avgjorda RÅ 2004 ref. 42 var fråga om en gåvoöverlåtelse till bolag som berikade givares hustru).

Mot denna bakgrund är överlåtelserna att betrakta som gåvor som inte medför någon inkomstbeskattning av sökandena även om ersättningen för respektive andel i fastigheten överstiger omkostnadsbeloppet för den."

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.