Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skalbolagsbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2008-02-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-

Skalbolagsbeskattning ska inte ske vid intern aktieöverlåtelse om det inte föreligger särskilda omständigheter


 

Inkomsttaxeringarna 2008 — 2010

A innehar via ett holdingbolag mer än hälften av rösterna för samtliga aktier i Y AB som är moderbolag i en koncern med Z AB som närmaste dotterbolag. Han äger även samtliga aktier i X AB som innehar resterande aktier i Z AB. I syfte att renodla ägarstrukturen i nämnda koncern överväger X AB att överlåta hela eller delar av aktieinnehavet i Z AB till Y AB till ett pris som högst motsvarar de överlåtna aktiernas marknadsvärde. Mot bakgrund av att Z AB kommer att vara ett skalbolag enligt 25 a kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, vid den planerade avyttringen av aktierna frågas om X AB ska skalbolagsbeskattas enligt paragrafens första stycke.
 
Skatterättsnämnden gör följande bedömning.
 
Av RÅ 2006 not. 145 följer att en överlåtelse av ifrågavarande slag (s.k. intern aktieöverlåtelse) ska beskattas enligt skalbolagsreglerna endast om det föreligger särskilda omständigheter enligt 25 a kap. 12 § IL.
 
Skatteverkets inställning kan sammanfattas med att sådana omständigheter inte kan anses föreligga under förutsättning att de inkomstskatter avseende Z AB som belöper på överlåtelseåret och tidigare beskattningsår betalas innan Y AB eventuellt vidareförsäljer aktierna. Ett motsvarande förbehåll görs för det fall Z AB skulle fusioneras med ett annat koncernbolag vars aktier därefter avyttras externt. X AB har i svar på Skatteverkets yttrande förklarat, som Skatterättsnämnden uppfattar bolaget, att angivna förutsättningar kommer att uppfyllas.
 
Mot bakgrund av det anförda finner Skatterättsnämnden att sådana omständigheter som avses i 25 a kap. 12 § IL inte föreligger. X AB ska därför inte beskattas enligt 9 §.
 
Kommentar:
Bakgrunden till Skatteverkets ovan refererade inställning är följande. Vid interna aktieöverlåtelser kan man inte med automatik tillämpa den s.k. ventilen. Om man hade gjort det skulle man kunna avyttra skalbolaget till marknadspris internt och därefter sälja skalbolaget vidare externt. Vid den senare försäljningen skulle det då inte uppkomma någon kapitalvinst och skalbolagsreglerna skulle då ha satts ur spel. Eftersom bolaget i det här fallet som förutsättning tillfogade att de, vid avyttringstillfället, obetalda skatterna skulle vara betalda innan en eventuell vidareförsäljning av aktierna delar Skatteverket Skatterättsnämndens uppfattning och förhandsbeskedet kommer inte att överklagas.