Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avdragsrätt för ränta och lagen mot skatteflykt

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2008-04-01

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-

Avdragsrätt för ränta har ansetts föreligga och lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig i ett fall där det inom en utlandsägd koncern vidtagits ett antal rättshandlingar innefattande bl.a. koncernintern överlåtelse av dotterbolag, koncernintern skuldsättning och koncerninterna räntebetalningar


 

Inkomsttaxering 2007-2011


 
Sökandebolaget, som är ett bolag i en koncern med det Y-ländska bolaget Y som moderbolag, har under år 00 på marknadsmässiga villkor fått kapitaltillskott och lån från moderbolaget. Moderbolagets fordran på sökandebolaget har genom successiva kapitaltillskott överlåtits till ett S-ländskt koncernbolag och allokerats till en lågt beskattad T-ländsk filial till sistnämnda bolag.
 
De av moderbolaget tillskjutna och utlånade medlen har sökandebolaget i sin tur fört över till ett Z-ländskt dotterbolag som tillskott och lån. Det Z-ländska bolaget har använt dessa pengar för att till marknadspris köpa aktierna i ett tidigare marknadsnoterat svenskt AB, U, av ett Y-ländskt koncernbolag. Aktierna hade förvärvats av moderbolaget tidigare under år 00 genom ett offentligt uppköp, huvudsakligen genom ett andelsbyte, och därefter genom ett antal koncerninterna transaktioner till marknadspris överlåtits till det Y-ländska koncernbolaget.
 
Sökandebolaget avser att finansiera räntekostnaderna på det lån som lämnats av moderbolaget med koncernbidrag från svenska bolag inom den del av koncernen där U är moderbolag.
 
Sökandebolaget frågade om (1) sökandebolaget har rätt till avdrag för räntekostnaderna på skulden till det S-ländska bolaget och om (2) lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är tillämplig.
 
Skatterättsnämnden beslutade följande.

Förhandsbesked


 
Frågorna 1 och 2
 
"Ränteutgifterna ska dras av."

Motivering


 
Efter att ha lämnat en redogörelse för omständigheterna och frågorna i ärendet gjorde nämnden följande bedömning.
 
"Fråga 1
 
Med hänsyn till omständigheterna ska ränteutgifterna dras av.
 
Fråga 2
 
Ifrågavarande skuld har uppkommit i samband med ett koncerninternt företagsförvärv sedan det förvärvade företaget kommit in i koncernen efter ett offentligt uppköp på aktiemarknaden. Såvitt framgår finns det ingen anledning att ifrågasätta någon av de transaktioner som lett till uppkomsten av skuldförhållandet. Med hänsyn till det sagda och till omständigheterna i övrigt finner Skatterättsnämnden att det saknas skäl för att med en tillämpning av skatteflyktslagen vägra sökandebolaget avdrag för de omfrågade ränteutgifterna (jfr RÅ 2007 ref. 85)."
 
Kommentar:
Skatteverket har inte överklagat förhandsbeskedet.