Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Bildreportage i en publikation

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2008-04-07

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-

Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för en sådan publikation med bildreportage som avsågs i ansökan.


 

Redovisningsperioder under tiden dec 2006 — nov 2009


 
Nedanstående text har hämtats från Skatterättsnämndens hemsida (www.skatterattsnamnden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Referatet avser endast den del av förhandsbeskedet som avser mervärdesskatt.

"Förhandsbesked


 
Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för den med ansökan avsedda publikationen."

"Motivering


 
Sökandebolaget avser att ge ut en publikation .... vars innehåll och utseende uppges motsvara den specialutgåva ... som bifogats ansökan. Publikationen kommer att utges 12 gånger per år.
 
Sökandebolaget vill få klarlagt om bildreportagen ..... i publikationen ska betraktas som redaktionell text i mervärdesskattehänseende och en omsättning av den därför ska beskattas med 6 procent av beskattningsunderlaget."
 
" Enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av bl.a. tredje stycket. I tredje stycket 1 föreskrivs att skatten ska tas ut med 6 procent för bl.a. omsättning av tidningar och tidskrifter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.
 
Sistnämnda bestämmelse baseras på artikel 98.2 i rådets direktiv 2006/112/EG jämförd med punkt 6 i bilaga III till samma direktiv.
 
Skatterättsnämnden gör följande bedömning.
 
Den aktuella publikationen får anses utgöra en tidning eller tidskrift (jfr prop. 2001/02:45 s. 44). Enligt förutsättningarna kommer publikationen att innehålla 30 procent reklam i form av annonser från näringsidkare och privatpersoner och 70 procent bildreportage ..... . För att avgöra om publikationen helt eller huvudsakligen ska anses ägnad åt reklam måste således bedömas om bildreportagen har karaktär av reklam. Av vikt för den bedömningen är om reportagen kan anses främja avsättning av varor eller tjänster (jfr RÅ 2004 ref. 7).
 
Bildreportagen innehåller bilder på ..... och en kort information om ....., t.ex. ..... . Bildreportagen har enligt ansökan inte något avsättningssyfte utan syftar till att porträttera ..... och att inspirera läsare ...... Det är sökandebolaget som råder över reportagens innehåll och publicering. Bildreportagen skrivs av en frilansjournalist ..... Ägaren [till det som porträtteras] kommer troligen att nämnas vid namn i bildreportaget men det kommer inte att nämnas något om huruvida ..... är till salu. .....ägarna kommer inte att erlägga någon ersättning för att ..... finns med bildreportaget. [Publikationens] redaktion har inga kontaktuppgifter till .....ägarna. I mindre än fem procent av fallen kan bildreportagen också härröra från bilder som .....ägaren skickat in till tidningens redaktion ...... Dessa porträtt måste innan de publiceras redigeras av frilansjournalisten. Ofta behöver journalisten också ta egna bilder av .....  eftersom bildkvaliteten på de insända inte lämpar sig för publicering. Inte heller i dessa fall finns avsättningssyfte. .....
 
Skatterättsnämnden finner vid en samlad bedömning av de förutsättningar som gäller för bildreportagens tillkomst och innehåll att de inte ska anses ha till ändamål att främja avsättning av de ..... som reportagen avser. Det gäller även för de fall då .....ägaren själv bidrar med bildmaterialet. Bildreportagen ska därmed inte anses som reklam. Härav följer att publikationen, med den fördelning mellan annonser och bildreportage som förutsätts i ärendet, inte kan anses helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam i den mening som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.
 
Den gjorda bedömningen får anses stå i överensstämmelse med EG-rätten."
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet har inte överklagats.