Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-01-18

Område: Förfarande och process, Inkomsttaxering, Punktskatt, Skattetillägg

Dnr/målnr/löpnr:
1779-05, 4048-05, 7908-06, 3182-07, 1542-06, 6358-05
Saken: Inkomsttaxering 2000. Fråga om förutsättningar för tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när utomstående ägare inträtt i bolaget först viss tid efter bolagets bildande. (två ärenden) RR mål nr 1779-05 resp. 4048-05; KRNS 8768-02 resp. 8854-02
Klagande: Skatteverket (i båda målen)
Lagrum: 3 § 12 b och e mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Saken: Inkomsttaxering. Fråga om avdrag för ökade levnadskostnader på grund av tillfälligt arbete på annan ort för skådespelare som innehaft tre ettårskontrakt i följd på samma teater. RR:s mål nr 7908-06; KRNG 608-06 Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 12 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken: Skattetillägg. Fråga om kammarrätt borde ha delgett klaganden ett föreläggande om att slutföra sin talan innan målet avgjordes RR:s mål nr 3182-07; KRNG 6376-04
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 8 och 47 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291)
 
Saken: Fråga om ett anspråk på ränta på ersättning som utgått enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skall prövas av allmän förvaltningsdomstol. RR:s mål nr 1542-06; KRSU 514-05
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.; 6 § räntelagen (1975:635)

Saken: Fråga om förverkande av alkohol som omhändertagits med stöd av 3 kap. 1 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter därför att mottagaren saknade rätt att för in den enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § alkohollagen. RR:s mål nr 6358-05; KRNG 5005-05
Klagande: N.N.
Lagrum: 3 kap. 1, 4 och 7 §§ lagen om punktskattekontroll m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter