Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Tobaksskatt; leverans av snus till frilager i annat EG-land

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-06-24

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2198-05
Avdrag kan medges enligt 32 § första stycket 4 LTS för skatt på snus som levereras till frilager i annat EG-land.

Redovisningsperioden april 2002
 
Riksskatteverket medgav inte bolaget avdrag för skatt på snus som förts till frilager i annat EG-land.  
 
Länsrätten avslog bolagets överklagande och gjorde följande bedömning.
 
"Frågan i målet gäller om 32 § första stycket p. 4 LTS omfattar annan än svensk frizon eller svenskt frilager. Länsrätten konstaterar därvid att lagtextens ordalydelse i och för sig inte medför någon begränsning till svensk frizon eller svenskt frilager. Av förarbetena (prop. 1994/95:56 s. 104) framgår emellertid att 32 § första stycket p.4 LTS ansågs motsvara den tidigare lagstiftningens, lag (1961:394) om tobaksskatt, 7 § c) som stadgade att avdrag fick göras i deklaration för skatt på vara som ´av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,´. Med hänsyn till att den tidigare lagstiftningen talar om ´svensk frihamn´ och då enligt förarbetena någon ändring inte synes ha varit avsedd med den nya lagstiftningen eller föranledd av gemenskapsrätten talar övervägande skäl för att lagrummet är begränsat till svensk frizon eller svenskt frilager. Länsrätten instämmer därför i Riksskatteverkets bedömning i det överklagade beslutet och överklagandet skall därför inte bifallas."
 
Kammarrätten anslöt sig till länsrättens bedömning och avslog bolagets överklagande.
 
Regeringsrätten förklarade, med ändring av kammarrättens dom, att bolaget skulle medges avdrag och gjorde följande bedömning.
 
"
---
 
Eftersom avdragsrätten i lagtexten inte uttryckligen begränsas till att avse fall då skattepliktiga varor förts till ett svenskt frilager kan bestämmelsen inte enbart med stöd av förarbetsuttalandena tolkas så som underinstanserna gjort. De aktuella förarbetsuttalandena ger enligt Regeringsrättens mening inte heller något klart stöd för en sådan tolkning utan bör ses mot bakgrund av Sveriges medlemskap i EU och att innebörden av begreppet export därmed ändrades.
 
Den svenska regleringen i LTS gällande snus är utformad enligt en nationell modell och utifrån speciella förhållanden. Eftersom avdragsrätten i 32 § även gäller för skatt på punktskattepliktiga varor som omfattas av cirkulationsdirektivet är direktivets bestämmelser ändå av intresse. Det finns emellertid i cirkulationsdirektivet inget som talar för att medlemsstaterna skulle ges en rätt att tidigarelägga avdragsrätten, för att uppnå syftena med cirkulationsdirektivet, endast i de fall då skattepliktiga varor förs till ett frilager i den egna medlemsstaten. Det kan dessutom enligt Regeringsrättens uppfattning ifrågasättas om det står i överensstämmelse med gemenskapsrätten att förflyttning av varor till frilager inom Sverige gynnas skattemässigt.
 
Enligt Regeringsrättens mening saknas således stöd för ståndpunkten att ett frilager måste vara beläget i Sverige för att avdrag ska kunna medges enligt 32 § första stycket 4 LTS. Mot bakgrund härav och då det av utredningen i målet inte heller i övrigt framkommit några skäl för att inte medge bolagets yrkande, ska bolagets överklagande bifallas."