Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Resning; underordnat tillhandahållande

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-02-07

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
3905-07
Resning har beviljats och underinstansernas beslut vad gäller skattetillägg har undanröjts eftersom de aktuella omsättningarna av verktyg rätteligen skulle ha varit undantagna från skatteplikt.
 
Redovisningsperioderna april och juni 2003
 
Ett bolag, som är underleverantör av solsensorer till bilindustrin, tar vid varje ny order fram ett verktyg som är anpassat efter den enskilda kundens specifikationer och som uteslutande används för att producera de sensorer som säljs till just denna kund. Försäljningen av solsensorer har skett uteslutande till kunder inom EU och bolaget har därför fakturerat såväl solsensorerna som verktygen utan mervärdesskatt. Eftersom verktygen inte har transporterats till annat EU-land beslutade Skatteverket att påföra bolaget mervärdesskatt och skattetillägg på fyra fakturor avseende försäljning av verktyg.
 
Bolaget överklagade beslutet. Länsrätten och kammarrätten avslog överklagandet. Kammarrättens dom överklagades inte.
 
Vid kontakter med Skatteverket, efter det att kammarrättens dom vunnit laga kraft, fick bolaget besked om att verktygsfakturering kan ses som en i förhållande till slutprodukten underordnad transaktion. Bolaget ansökte om resning och yrkade att skattetilläggen skulle återbetalas samt hänvisade till en dom från Kammarrätten i Göteborg rörande samma fråga.
 
Skatteverket har i yttrande över bolagets ansökan anfört bl.a. följande. Mot bakgrund av den åberopade kammarrättsdomen anser Skatteverket att bolagets försäljning av verktyg får anses underordnad försäljningen av solsensorer, under förutsättning att verktygen uteslutande används för bolagets tillverkning av de aktuella sensorerna. Om förutsättningarna för undantag från skatteplikt i 3 kap.30 a § mervärdesskattelagen (1994:200) är uppfyllda vid försäljningen av solsensorerna, är även försäljningen av de verktyg som används för att tillverka dessa undantagen från skatteplikt. Det innebär att det under dessa omständigheter saknas grund för att påföra skattetillägg vid den aktuella försäljningen av verktyg.
 
Regeringsrätten ansåg att det inte framkommit skäl att ifrågasätta bolagets redogörelse för de faktiska omständigheterna. Mot bakgrund härav och då det av dessa omständigheter får anses framgå att bolagets aktuella omsättningar av verktyg varit sådana att de rätteligen skulle ha varit undantagna från skatteplikt, har förutsättningarna för att påföra skattetillägg inte förelegat.
 
Regeringsrätten beviljade resning och undanröjde underinstansernas beslut att påföra bolaget skattetillägg.
 
Kommentar:
Den dom som har åberopats i målet är Kammarrättens i Göteborg dom den 30 december 2005, mål nr 7561-03 och 7563-03.

Se bifogad länk till rättsfallsreferat