Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Beskattningstidpunkten i tjänst

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-02-13

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
3993-07

Medel avsatta till en personalfond ska beskattas när de blir disponibla oavsett om de lyfts eller ej.

Inkomsttaxeringarna 2007-2009

Skatterättsnämndens förhandsbesked har tidigare refererats.
Se referatet

Regeringsrätten

Av handlingarna framgår att en finsk personalfond av här aktuellt slag är en fond som ägs och förvaltas av personalen vid företaget. En andel i personalfonden består av en bunden och en disponibel del. Sedan fem år förflutit från det att en anställd blir medlem i fonden kan årligen högst 15 procent av fondens kapital föras över från den bundna till den disponibla delen. I fondens stadgar finns en bestämmelse om att en anställd som önskar utnyttja sin rätt att lyfta disponibel fondandel ska anmäla detta till fondens styrelse skriftligen senast fyra månader efter fondens bokslutsdag. Om så inte sker kan utbetalning påkallas först följande år.
 
A har således under en period av fyra månader från fondens bokslutsdag en faktisk möjlighet att förfoga över de medel som förts över till den disponibla delen av fonden. Detta belopp får därigenom anses vara tillgängligt för lyftning för henne och därmed disponibelt i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL och ska således tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Svaret på frågan påverkas enligt Regeringsrättens mening inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna.
 
Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar det överklagats, att beskattning ska ske i inkomstslaget tjänst för de medel som förs över från den bundna till den disponibla delen av personalfonden. Svaret på frågan påverkas inte av om det är det svenska eller finska bolaget som gör avsättningarna.
 
Kommentar:
Skillnaden från förhandsbeskedet från 6 maj 2003 (se Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering, del 1, avsnitt 17.2.52) är att sökanden i detta fall inte redan innan medlen blir disponibla avtalat med arbetsgivaren om att de ska kvarstå i fonden under året. Beskattning ska därför ske i och med att de förs över från den bundna till den disponibla delen, oavsett om de faktiskt tagits ut ur fonden eller ej.

Länk till Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering, del 1. (se avsnitt 17.2.52)