Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Koncernbidragsspärren

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-12-12

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4698-08 och 4699-08

Underskottsföretag ska vid tillämpning av koncernbidragsspärren kvitta årets negativa resultat mot koncernbidrag från gamla företag innan hänsyn tas till koncernbidrag från nya företag

    
 
Regeringsrättens domar den 12 december 2008, mål nr 4698-08 och 4699-08
 
Inkomsttaxeringen 2008 - 2010
 
Regeringsrätten som ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked den 30 juni 2008 (dnr 73-07/D och 109-07/D) anförde följande i sina domskäl:
 
"Fråga är i målet är hur bestämmelserna om koncernbidragsspärr i 40 kap. 18 och 19 §§ IL ska tolkas när ett underskottsföretag erhåller koncernbidrag både från företag som ingick i samma koncern som underskottsföretaget före ägarförändringen (i det följande "gamla företag") och från företag som inte tillhörde koncernen före denna tidpunkt (i det följande "nya företag") i en situation då underskottsföretagets eget skattemässiga resultat för året (utan beaktande av erhållna koncernbidrag) är negativt. Närmare bestämt är frågan om bestämmelserna ska tolkas så att underskottsföretaget, vid tillämpning av spärren, kan kvitta årets negativa resultat mot koncernbidrag från nya företag för att möjliggöra att det spärrade underskottet i sin tur kan dras av mot koncernbidrag från gamla företag.
 
Skatterättsnämnden har funnit att både materiella skäl och den omständigheten att någon ändring i sak av bestämmelserna om koncernbidragsspärr inte var avsedd vid överföringen av dessa från LAU till IL talar för att bestämmelserna bör tolkas på detta sätt.
 
Enligt Regeringsrättens mening är en sådan tolkning inte förenlig med lagens ordalydelse. Koncernbidragsspärren är nämligen utformad på så sätt att det i lagtexten anges en beloppsmässig gräns för hur stor del av ett spärrat underskott som får dras av. Denna gräns utgörs av ett på visst sätt beräknat överskott. I detta överskott får koncernbidrag från, gamla, men inte från nya, företag inräknas. För att ett överskott i de aktuella bestämmelsernas mening ska uppkomma för ett underskottsföretag som under året uppvisar ett eget negativt resultat krävs därmed att underskottsföretaget får koncernbidrag från gamla företag som är större än det egna negativa resultatet. Däremot ger bestämmelserna inget utrymme för att vid beräkningen av överskottet, och därmed av hur stor del av spärrat underskott som får dras av, beakta koncernbidrag som tas emot från nya företag".

Kommentar:  
Förutsätt följande exempel. Ett underskottsföretag AB X förvärvar dotterföretaget AB Z år 2005 med följd att koncernbidragsspärren inträder. AB X är sedan tidigare ägare av dotterföretaget AB Y. Vid 2008 års taxering redovisar AB X ett negativt resultat om 10 före avdrag för tidigare års underskott (100) och utan hänsyn till erhållna koncernbidrag om 5 från AB Z och 13 från AB Y. Hela tidigare års underskott (100) är koncernbidragsspärrat mot AB Z. Vid bedömning av om spärrat underskott får dras av ska ett överskott beräknas genom att hänsyn tas till koncernbidrag från gamla (AB Y) men inte nya (AB Z) företag. Överskottet kan därför beräknas till 3 (- 10 + 13). Innebörden blir att tidigare års underskott får kvittas mot 3 och inte till någon del mot koncernbidraget från AB Z. Det slutliga resultatet blir därför att AB X beskattas för 5. Referat av Skatterättsnämndens förhandsbesked finns på deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.