Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Jämkning av anskaffningsvärdet på inventarier

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-03-25

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4760-07

Jämkning av anskaffningsvärdet ska inte göras hos det förvärvande bolaget i fall där detta till marknadspris förvärvar inventarier från ett annat bolag (underskottsföretag) i samma koncern när koncernbidragsspärren är tillämplig

Taxeringsåren 2007-2009


 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 28 juni 2007 har redovisats tidigare. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket i den del det avsåg frågan om jämkningsregeln skulle anses tillämplig.
Referatet
 
Regeringsrätten skrev så här i sin dom;
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden såvitt gäller tillämpningen av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens beslut i den del det överklagats."