Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-06-16

Område: Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4762-07
Ett aktiebolag överlåter till underpris aktierna i ett dotterbolag till ett bolag som till hälften ägs av en anställd i dotterbolaget. Den anställde är närstående till ägaren av det överlåtande bolaget. Överlåtelsen anses inte medföra någon beskattning hos den anställde.

Taxeringsår 2008-2010.
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 6 juli 2007 har refererats.
Referat
 
Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet och anför följande:
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning att överlåtelsen av aktierna i Nyab inte medför någon uttagsbeskattning av det överlåtande bolaget och att överlåtelsen inte heller medför utdelningsbeskattning för A.
 
Det finns vidare mot bakgrund av de i målet redovisade förhållandena inte anledning ifrågasätta att den aktuella avyttringen sker till underpris i den mening som avses i 23 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229). Med hänsyn härtill och till de förutsättningar som i övrigt angetts i ansökan om förhandsbesked, är även villkoren för att undanta förmånen av att förvärva ifrågavarande aktier till underpris från beskattning i inkomstslaget tjänst uppfyllda. Skatterättsnämndens förhandsbesked ska därför fastställas."