Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Underprisöverlåtelse; Tjänstebeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-06-16

Område: Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4764-07
Ett aktiebolag överlåter till underpris aktierna i ett dotterbolag till ett bolag som delvis ägs av en anställd i dotterbolaget. Fråga om överlåtelsen ska medföra beskattning hos den anställde. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet.

Taxeringsår 2007-2010
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 6 juli 2007 har refererats.
Referat

Skatteverket yrkade att den anställde skulle beskattas i inkomstslaget tjänst för den del av underpriset på aktierna i det överlåtna dotterbolaget som belöpte på hans aktier i det förvärvande bolaget.
 
Regeringsrätten uttalar följande:
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
För att den i målet aktuella bestämmelsen i 23 kap. 11 § IL ska bli tillämplig krävs att den ifrågavarande överlåtelsen är en underprisöverlåtelse enligt 3 § samma kapitel. Om underpriset motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag kan emellertid en underprisöverlåtelse inte anses föreligga (jfr SOU 2005:99 s. 119).
 
De faktiska förhållanden som ska ligga till grund för transaktionerna i förevarande mål är inte närmare redovisade i ingivna handlingar. Tillräckligt underlag för att avgöra om en underprisöverlåtelse föreligger finns därmed inte. Med hänsyn härtill borde något förhandsbesked inte ha lämnats.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen om förhandsbesked."