Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Tjänsteställe för personal som arbetar vid kärnkraftverk

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-03-06

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
5421-05

För tillsvidareanställd vid ett företag i strålskyddsbranschen har tjänstestället bedömts vara i bostaden eftersom arbetet utförts på flera olika platser.

Inkomsttaxering 2002

B var under 2001 tillsvidareanställd vid AB X, ett företag verksamt i strålskyddsbranschen. Under 2001 arbetade B vid fyra olika kärnkraftverk och arbetade dessutom under en period i USA. AB X ansåg att B hade sitt tjänsteställe i bostaden. Till följd härav betalade bolaget ut skattefria resekostnads- och traktamentsersättningar till B vid samtliga uppdrag under året.

Skatteverket ansåg att tjänstestället var den plats där B utfört huvuddelen av sitt arbete. Eftersom B under 2001 arbetat flest antal dagar vid kärnkraftverket i R ansåg Skatteverket att denna plats var tjänsteställe. Till följd härav beskattades de rese- och traktamentsersättningar som utbetalats vid tjänstgöring vid R.

Länsrätten delade Skatteverkets bedömning. B överklagade  Länsrättens beslut. Kammarrätten instämde i Skatteverkets och Länsrättens bedömning och avslog överklagandet. B fullföljde sin talan i Regeringsrätten som biföll överklagandet och anförde:

"Regeringsrätten har i dom den 12 november 2007 i mål nr 5096-05, 5097-05 och 5099-05 funnit att ett företag som tillhandahåller personal för årlig genomgång av kärnkraftverk bedriver sin verksamhet under villkor som är jämförliga med vad som gäller för byggnads- och anläggningsbranschen. Regeringsrätten ansåg vidare att den aktuella bestämmelsen i 12 kap. 8 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) om tjänsteställe för anställda inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande branscher bör tillämpas när en anställd inom ramen för en och samma anställning utför arbete på flera olika platser och det därmed, sett över en längre tid, föreligger svårigheter att avgöra var den anställde har sitt tjänsteställe. I sådana fall bör bostaden anses som tjänsteställe.

Av utredningen i förevarande mål framgår att B under år 2001 varit tillsvidareanställd som strålskyddstekniker vid ett företag som tillhandahåller personal för årlig genomgång av kärnkraftverk och att han utfört arbete vid fyra olika kärnkraftverk i Sverige samt att han dessutom arbetat utomlands.

Vid sådant förhållande ska B anses ha haft sitt tjänsteställe i bostaden och uppburna traktaments- och bilersättningar ska därför inte tas upp till beskattning."