Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Stadigvarande vistelse

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2008-01-08

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
6020-06
Läkare har inte ansetts vistas stadigvarande i Sverige då hans vistelser i hemlandet inte bedömts som tillfälliga avbrott. Beskattning ska ske enligt SINK.

Inkomståret 2005
 
X är bosatt i Danmark med sin familj. X arbetade under 2004  vid ett och samma svenska sjukhus under 18 veckor utspridda över perioden februari till november. Detta fortsatte under våren 2005. Första halvåret 2005 bestod arbetet av sammanlagt nio veckors arbete fördelade på fyra stycken tvåveckorsperioder samt midsommarveckan. Arbetet i Sverige medförde vistelser här i landet under 14-dagarsperioder. X hade under den aktuella tiden en tillsvidare tjänst som överläkare vid det aktuella sjukhuset. Tjänstgöringen  skedde efter ett regelbundet schema och arbetsgivaren i Sverige var densamma. Vid vistelserna i Sverige hade X tillgång till en s.k. jourlägenhet. Dygnsvilan tillbringades i denna. Mellan vistelserna i Sverige  arbetade och vistades X i Danmark.
 
Länsrätten ansåg vid sin bedömning att de återkommande arbetsperioderna under 2005 kunde ses som en direkt fortsättning på återkommande arbetsperioder under 2004. Länsrätten ansåg därför att X:s vistelse i Sverige skedde i en sammanhängande period överstigande sex månader. Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen för att arbeta i Danmark och besöka familjen ändrade inte länsrättens ställningstagande i frågan om perioden i Sverige var att anse som sammanhängande. Länsrätten ansåg därför att X vistades stadigvarande i Sverige och därmed var X obegränsat skattskyldig. Vad X anförde i målet om att han hade hus, familj och att han vistades större delen av året i Danmark utgjorde inte skäl för annan bedömning enligt länsrätten.
 
Länsrättsdomen överklagades. Kammarrätten fann att samtliga vistelser i Sverige föregås och efterföljs av lika långa eller längre vistelser i Danmark. Vistelserna i Danmark var därför inte att betrakta som tillfälliga avbrott. Även vid beaktande av att X vistades sammanlagt 18 veckor fördelade på nio tvåveckorsperioder under 2004 ansåg kammarrätten att fråga inte var om stadigvarande vistelse i Sverige. Kammarrätten ändrade därför länsrättens beslut och förordnade att SINK skulle tillämpas på X inkomster under inkomståret 2005.
 
Kommentar:
Skatteverket överklagar domen. Exempelvis så har Kammarrätten i Jönköping i dom den 7 juni 2007 ansett att vistelsen i Sverige varit stadigvarande i ett liknande fall, jfr mål nr 3939-06.