Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Ersättning för att avstå hyresrätt

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2008-04-15

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
6968-07

Kammarrätten fann att från hyresvärd erhållen ersättning för att avstå hyresrätt till bostadslägenhet var skattepliktig

Kammarrättens i Göteborg dom - Inkomsttaxering 2006

X överklagade Skatteverkets grundläggande beslut att ta upp den ersättning, som hon fått från hyresvärden för att hon hade avstått sin hyresrätt, till beskattning som inkomst av kapital.

Länsrätten i Skåne län biföll överklagandet och fann att  ersättningen inte var att bedöma som skattepliktig inkomst. Skatteverket överklagade domen.

Kammarrätten har meddelat dom i ärendet. Nedan följer kammarrättens motivering.

"Domskäl

Enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) gäller att ränteinkomster, utdelningar, inkomster vid uthyrning av privatbostäder och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. samma lag. Enligt 42 kap. 30 § IL gäller att ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras ska tas upp. Detsamma gäller enligt bestämmelsen ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts.

Den otvistiga överenskommelse hyresvärden och X ingått om hennes avflyttning från sin hyresbostad mot flyttningsersättning är inte av sådan karaktär att den är ogiltig enligt bestämmelserna i 12 kap. 65 § jordabalken (JB). I rättspraxis har i RÅ 1971 not. 734 den ersättning en icke rörelsedrivande hyresgäst till lokal erhållit från hyresvärden för avstående från hyresrätten ansetts vara skattepliktig intäkt av tillfällig förvärvsverksamhet (numera kapital). Skäl för annan bedömning beträffande ersättning på grund av giltig överenskommelse om avstående från hyresrätten till bostad föreligger inte. I målet är ostridigt att 300 000 kr av den ersättning X erhållit inte avser ersättning för flyttkostnader. Hon ska därför beskattas för beloppet som intäkt av kapital. Överklagandet i sak ska därför bifallas"

En domare är skiljaktig i kammarrätten och anför följande.

"X har fått ersättning från sin hyresvärd på grund av att hon avstått från sitt hyreskontrakt. Frågan i målet är om ersättningen är en sådan inkomst på grund av innehav av tillgång enligt 42 kap. 1 § IL som är skattepliktig enligt kapitalvinstreglerna.

En hyresrätt får enligt 12 kap. 65 § JB inte överlåtas mot ersättning och har som en konsekvens härav inte ansetts ha något värde i realisationsvinsthänseende (se RÅ 1987 ref. 89 I och II). I X:s fall har hyresrätten återgått till hyresvärden mot ersättning. En sådan transaktion har i rättspraxis avseende lokaler betraktats som en avyttring (se bl.a. RÅ 1971 not. 734), och företer likheter med en överlåtelse i den meningen att hyresrätten åsatts ett värde mellan parterna. Oavsett om hyresvärdens betalning till X täcks av nämnda bestämmelse i JB kan ersättningen inte anses utgöra sådan inkomst  på grund av innehav av tillgång som avses i 42 kap. 1 § IL.

I likhet med länsrätten anser jag därför att ersättningen inte kan beskattas. Överklagandet ska därför avslås."

Kommentar: Dödsboet efter X har överklagat domen till Regeringsrätten.

Allmänna ombudet har begärt förhandsbesked hos Skatterättsnämnden i ett annat ärende där Skatteverket har upptagit en ersättning för att avstå hyresrätt till en bostadslägenhet till beskattning i inkomstslaget kapital.

Kammarrätten i Stockholm har gjort motsatt bedömning i domar med mål nummer 2245-06 rättsfallsreferat, 584-07,1949-07, 7423-07 och 3500-08. Kammarrätten har i dessa domar ansett att hyresrätten till en bostadslägenhet inte utgör en tillgång enligt 41 och 42 kap. IL. Den erhållna ersättningen var därför inte skattepliktig. Dom med mål nr 2245-06 överklagades av Skatteverket till Regeringsrätten. Prövningstillstånd meddelades inte.

Den omständigheten att prövningstillstånd inte meddelades ska enligt Skatteverket i det här fallet inte tolkas som att rättsläget är klarlagt. Skatteverket delar inte Kammarrättens i Stockholm bedömning utan anser i likhet med Kammarrätten i Göteborg att ersättningen är skattepliktig. Skatteverkets uppfattning framgår av Skatteverkets ställningstagande 2005-05-06 "Kapital — Avstående av besittningsskydd till hyreslägenhet" (dnr 130 257756-05/111).
130 257756-05/111