Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet avdrag ska göras för avsättning som beräknats med utgångspunkt i förväntade kommande utbetalningar av gratifikationer till anställda.
RR målnr 2704-04; KRNG 3432-02

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 24 § kommunalskattelagen (1928:370), 3 kap. 1 § och 4 kap. 16 § (numera 3 kap. 9 §) årsredovisningslagen (1999:1554)

Saken: Fråga om kammarrätt i mål om bolagsföreträdares betalningsansvar enligt skattebetalningslagen ägt återförvisa målet till länsrätten för handläggning av frågan om förutsättningar föreligger för en frivillig överenskommelse mellan företrädaren och Skatteverket.
RR målnr 856-05; KRNS 4035-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 12 kap. 6-7 §§ skattebetalningslagen (1997:483); 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)