Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Pågående arbeten på löpande räkning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-03-11

Område: Inkomstskatt - Näring, Redovisning

Dnr/målnr/löpnr:
-
En skattskyldig som redovisat sina pågående arbeten enligt 17 kap. 23 och 26 §§ inkomstskattelagen (IL) ska beskattas i enlighet med sin redovisning

Inkomsttaxering 2002

En skattskyldig som bedriver teknisk konsultverksamhet har vid taxeringen 2002 tagit upp intäkterna av pågående arbeten på löpande räkning i enlighet med redovisningen. Intäkterna redovisades i takt med faktureringen och utgifterna kostnadsfördes i takt med att de uppstod. Värdet av arbetena redovisades inte som en tillgång i bokslutet.

Skatteverket har hemställt om förhandsbesked avseende följande fråga:

Kan den skattskyldige på balansdagen med tillämpning av reglerna i 17 kap. 23 och 26 §§ IL underlåta att ta upp värdet av nedlagda kostnader avseende pågående arbeten på löpande räkning vid beskattningen?

Som bakgrund till frågan har Skatteverket hävdat att bolagets redovisning strider mot 4 kap. 9 § årsredovisningslagen, d.v.s. regeln som talar om att omsättningstillgångar ska värderas enligt lägsta värdets princip.

Skatterättsnämnden beslutade följande:

"FÖRHANDSBESKED

X skall beskattas för arbeten på löpande räkning i enlighet med sin deklaration."

MOTIVERING

"Nämnden gör följande bedömning.

Av 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att resultatet av näringsverksamhet skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Vid beräkningen skall inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag.

Enligt 17 kap. 23 § IL gäller i fråga om skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse att den redovisning som gjorts i räkenskaperna av pågående arbeten skall följas vid beskattningen om den inte strider mot bestämmelserna i bl.a. 26 § samma kapitel. Av de senare bestämmelserna framgår att värdet av pågående arbeten som utförs på löpande räkning inte behöver tas upp som en tillgång. Istället skall de belopp som den skattskyldige under beskattningsåret fakturerar för arbetena tas upp som intäkt.

Sedan länge har principen för intäktsredovisning av pågående arbeten på löpande räkning varit att företag kunnat ta upp endast ett belopp motsvarande vad som under året har fakturerats medan kostnadsredovisningen skett löpande under uppdraget. Bokföringsnämnden har i ett allmänt råd om redovisning av intäkter ansett att en sådan redovisning fortsatt är förenlig med god redovisningssed (BFNAR 2003:3), en ståndpunkt som överensstämmer med vad Redovisningsrådet tidigare gett uttryck för (se t.ex. rekommendationen om intäkter, RR 11).

Nämnden, som inte har någon annan uppfattning om innehållet i god redovisningssed än Bokföringsnämnden, konstaterar att X i räkenskaperna som intäkt redovisat summan av de belopp avseende arbetena som företaget fakturerat under beskattningsåret medan kostnaderna redovisats löpande.

Av det anförda följer att vid tillämpning av 17 kap. 23 och 26 §§ IL beskattningen skall ske på grundval av den gjorda redovisningen."

En ledamot är skiljaktig såvitt avser motiveringen och anför avslutningsvis följande:

"De ovan redovisade reglerna får anses uttömmande reglera beskattningen av pågående arbeten på löpande räkning för ifrågavarande näringsidkare. Eftersom bestämmelserna är specifika skattebestämmelser vars tillämpning uttryckligen har frikopplats från den redovisning som gjorts i räkenskaperna kan reglerna i årsredovisningslagen (1995:1554) inte påverka bedömningen.

Det ovan anförda leder mig inte till något annat slut i beskattningsfrågan än det till vilket nämndens majoritet kommit."

Kommentar: Förhandsbeskedet överenstämmer inte med Skatteverkets uppfattning. Skatteverket ska överklaga förhandsbeskedet.