Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Upplåtelse av parkeringsplatser; yrkesmässighet; skatteplikt

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett kommanditbolag har ansetts skattskyldigt för upplåtelser av parkeringsplatser till andra än boende i fastigheten.

Redovisningsperioder juli 2004 – juni 2007

Sökanden är ett kommanditbolag som bedriver fastighetsförvaltning. Av ansökan framgår att bolaget hyr ut lägenheter samt ett antal lokaler. Vid byggnaderna finns ca 300 parkeringsplatser varav en del är inomhus. Bolaget har även parkeringsplatser som är avsedda för besökare till boende i fastigheten. Platserna har anordnats som en service till boende. Syftet är att de boendes gäster alltid ska hitta en parkeringsplats nära bostäderna. En ersättning tas ut av de besökare som parkerar på besöksparkeringen.

Mot bakgrund av ovanstående har bolaget ställt följande frågor.

1. Kommer uthyrning av en enda parkeringsplats till någon som inte bor i fastigheten att utgöra en mervärdesskattepliktig omsättning i en yrkesmässig verksamhet?

2. Är den ersättning kommanditbolaget erhåller för sin uthyrning av besöksplatser en mervärdesskattepliktig omsättning av tjänst?

Skatterättsnämnden meddelade följande förhandsbesked.

”FÖRHANDSBESKED

Kommanditbolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt för upplåtelse av parkeringsplats till andra än boende i fastigheten.

MOTIVERING

En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten har ansetts utgöra en yrkesmässig verksamhet och medfört skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen (se RÅ 2003 ref. 80). Skäl att göra annan bedömning när det är fråga om ett kommanditbolag, som upplåter parkeringsplats i sin fastighet till andra än boende, föreligger inte. Bolaget är därför skattskyldigt för de omfrågade upplåtelserna. ”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av sökanden.