På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättning, inkassoavgift

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skattskyldighet har inte ansetts föreligga för del av inkassoavgift.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 december
2004 – 30 november 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

X har träffat avtal med ett inkassobolag för att bolaget ska utföra indrivningsuppdrag för X:s räkning. Gäldenären betalar inkassoavgiften till inkassobolaget som sedan betalar viss del till X, en ”ärendebonus”. Fråga är om den del som bolaget betalar till X ska anses ingå i vederlaget för den ursprungligen tillhandahållna tjänsten till gäldenären eller anses som ersättning för någon annan tjänst tillhandhållen av X.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

” FÖRHANDSBESKED

X är inte skattskyldig till mervärdesskatt på grund av det med ansökan avsedda förfarandet.

MOTIVERING

Enligt 7 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, jämfört med 3 § 1 samma kapitel beräknas beskattningsunderlaget, vid annan omsättning än uttag, med utgångspunkt i ersättningen. Med ersättning enligt 3 § förstås enligt 3 a § första stycket allt det som säljaren har erhållit eller skall erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part. Enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML förstås med omsättning av tjänst att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon.

X har träffat avtal med ett inkassobolag som skall utföra indrivningsuppdrag för X:s räkning. Såvitt avser aktiva ärenden skall gäldenären betala lagstadgad inkassoavgift till bolaget som skall betala 40 procent av avgiften till X. Vad som sålunda betalas till X har i avtalet betecknats som en ”ärendebonus”. Fråga är om det som bolaget betalar till X skall anses ingå i vederlaget för den av X till gäldenären ursprungligen tillhandahållna tjänsten eller anses som ersättning för någon annan av X tillhandahållen tjänst.

Nämnden gör följande bedömning.

Enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. är gäldenären skyldig att ersätta en borgenärs kostnader för vissa i lagen angivna åtgärder som syftar till att förmå gäldenären att erlägga betalning för en förfallen skuld. Enligt vad som uttalas i förarbetena till ML (prop. 1993/94:99 s. 194) ingår en sådan inkassoavgift inte i ersättningen för den ursprungligen tillhandahållna varan eller tjänsten och utgör inte heller någon särskild skattepliktig omsättning. Den del av avgiften som inkassobolaget enligt avtalet utbetalar till X medför således inte skattskyldighet till mervärdesskatt för X. Det förhållandet att den delen av avgiften i avtalet har benämnts ”ärendebonus” saknar betydelse för bedömningen av avgiftens karaktär i mervärdesskattehänseende.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.